Nijs 2017-09-07T08:49:20+00:00

Krite Nijs

Freedtejûn noch kaarten Kritetoaniel

De sneontejûn fan de útfieringen fan it Kritetoaniel is útferkocht! Krite Grou spilet it stik Chez Cherard (Bravo) op freed 19 en sneon 20 jannewaris yn restaurant Oan ‘t Wetter op camping Yn ‘e Lijte. Foar freed de 19e binne noch kaarten te krijen, mar wês der gau by. Beide jûnen wurde opfleure mei  muzyk fan de groep No Limits. Mear ynformaasje oer de kaartferkeap en de ynhâld fan it stik is ek te finen op dizze side.

It is al wer acht jier lyn dat it Kritetoaniel foar it lêst op de planken stie.

 

vrijdag, 12 januari, 2018|

Kom nei Kritetoaniel yn jannewaris

As lêste (en bêste?!) programma fan dit Krite-seizoen stiet ús eigen Kritetoaniel nei acht jier wer op de planken. Dat sil wêze op 19 en 20 jannewaris om 20.00 oere yn restaurant Oan ’t Wetter op camping Yn ’e Lijte. Dêr wurdt op dit stuit al drok repetearre. Ek oaren, sa as de bouploech, binne al wakker yn ‘t spier.

It blijspul ‘Chez Cherard’ is skreaun troch Haye van der Heyden en oerset yn it Frysk troch âld-Grouster Anja Steegstra dy’t ek de rezjy docht. ‘Chez Cherard’ spilet yn Frankryk. Twa Fryske mannen sille dêr in wenning opknappe en krije help en advys fan trije froulju. De renovaasje ferrint dêrtroch wat trager as ferwachte. It naait der betiden út, mar der sit ek in serieuze, faaks werkenbere, ûndertoan yn.

Beide jûnen kin nei ôfrin dûnse wurde op muzyk fan No Limits. Allegear komme! Helje of bestel gau kaarten (sjoch by ‘kaartferkeap’ op dizze webside).

 

maandag, 18 december, 2017|

Kredyt boppeslach foar folle seal

Der is wat ôflake freedtejûn 8 desimber yn hotel Oostergoo. Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma soargen der foar in útferkochte seal foar dat de minsken geregeld dûbeld leine fan it laitsjen. Geweldich sa’t Anke en Gerrit as Achmea Culpa yn de foarstelling ‘Kredyt’ allerhanne frjemde types útbylden. Fansels moasten ek ferskate minsken yn de seal it ûntjilde, ta grutte hilariteit fan de oaren. Want it is altyd better as in oar foar gek stiet as dat soks josels oerkomt.

 

zaterdag, 9 december, 2017|

Noch kaarten foar ‘Kredyt’ op 8 desimber

Op freed 8 desimber komt Achmea Culpa wer nei Grou, dit kear mei de foarstelling ‘Kredyt’. Der binne noch kaarten. Wês der gau by!

It publyk sit wer yn de grutte seal fan Hotel Oostergoo om de taap hinne. Soms as publyk, soms as kafeegast. Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma ferskine foar en achter de taap yn ferskate rollen, de ien noch healwizer as de oare. Mar yn de stikken fan Gerrit Breteler sit ek altyd in serieuze, maatskippijkrityske ûndertoan.

Wis is dat yn dit stik wer in soad te laitsjen falt, oer Twentske Hettie dy’t in boek skriuwt, oer politikus Peter van der Klamp, oer Knilles en oer Jabke, it fleksibel postkantoar. Safolle minsken safolle ferhalen. Yn ‘Kredyt’ komme se byelkoar yn kafee ‘De Bûnte Bok’.

 

woensdag, 29 november, 2017|

Prachtich kofjekonsert Bauke en Campbell

Snein 12 novimber ha we in prachtige moarn hân yn Oer ’t Hout mei Bauke van der Woude en Campbell Forbes. De beide mannen lieten ús dêr sa’n oardel oere lang genietsje fan  libbenslieten. Gefoelich, soms serieus, soms humoristysk en oanklaaid mei ferhaaltsjes oer it libben fan Bauke en fan Campbell, mar eins oer it libben yn it algemien, dus fan ús allegear. Der wie aardich folk op ôfkaam, der moasten sels stuollen byset wurde. Ek dizze twadde Krite-aktiviteit wie dêrmei in súkses.

Op 8 desimber is by hotel Oostergoo Achmea Culpa te gast mei it program Kredyt. Dat sil der grif wer omwei gean. It oantal te ferkeapjen kaarten is beheind, wês der dêrom gau by!

 

zondag, 12 november, 2017|

‘Bokwert’ grut súkses foar folle seal

Der is wat ôflake sneontejûn 14 oktober yn Oostergoo! Jan Arendz en Marijke Geertsma spilen foar in útferkochte seal harren nijste stik ‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018′. Aktueel, werkenber en tige humoristysk. Anneke Hondema fertolke de rol fan deputearre Sietske Poepjes. It publyk skuorde him betiden de bûsen út, of de buisen uit sa’t se yn Bokwert sizze soene. “It wie foar ús ek in topjûn”, sa sei Jan Arendz nei ôfrin fan de foarstelling.

Nei dizze tige slagge Kritejûn geane we op nei de folgjende foarstelling. Dat is it kofjekonsert fan Bauke van der Woude & Campbell Forbes op snein 12 novimber moarns om 10.30 oere by Oer ‘t Hout. Mei prachtige Fryske lietsjes ek tige de muoite wurdich. Helje gau kaarten, de kofje stiet foar jim klear!

 

zondag, 15 oktober, 2017|

‘Bokwert’ útferkocht

De foarstelling ‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ fan J&M Teaterwurk op sneon 14 oktober yn Hotel Oostergoo is útferkocht!

Foar de oare Krite-foarstellingen binne noch wol kaarten te krijen: it kofjekonsert fan Bauke van der Woude & Campbell op snein 12 novimber, Achmea Culpa mei Kredyt op freed 8 desimber en it Grouster Kritetoaniel op 19 en 20 jannewaris. Sjoch foar mear ynformaasje en de kaartferkeap fierder op dizze webside.

 

dinsdag, 10 oktober, 2017|

Nei slagge filmjûn op nei ‘Bokwert’

Freed 22 septimber wiene der aardich wat minsken ôfkaam op de jiergearkomste fan Krite Grou by Oer ‘t Hout mei oanslutend de Fryske filmjûn. Herman Oldenhof is nij yn it bestjoer beneamd en nimt it ponghâlderskip oer fan Rieneke Feenstra. Rieneke bliuwt noch wol in jier yn it bestjoer.

Nei it skoft skoden ek inkele net-leden oan foar de filmjûn mei Auke de Witte. Fan Auke krigen we in nijsgjirrich ferhaal te hearren oer wat der allegear komt te sjen by it meitsjen fan in spylfilm. It ferhaal waard yllustrearre mei it fertoanen fan inkele fan syn (koarte) films wêrûnder de Frysktalige film Dilemma dêr’t ek Krite-foarsitter Wouter de Vries in roltsje yn hat. Dy film wûn dit jier in earste priis op it Nova-Noord Filmfestival.

Bokwert

De folgjende Krite-útfiering is op sneon 14 oktober om 20.00 oere by Oostergoo. Dêr spilet J&M Teaterwurk, mei de nije Grousters Jan Arendz en Marijke Geertsma, de foarstelling Bokwert, Kulturele Hoofdplaats 2018. Jan en Marijke hawwe har paadsje yn de toanielwrâld al mear as skjinfage, dat wy rekkenje op in prachtige jûn mei in soad humor. De kaartferkeap rint goed, dus wês der gau by! Hoe? Dat is te lêzen op dizze webside ûnder de knop kaartferkeap.

maandag, 25 september, 2017|

Jiergearkomste Krite Grou en Fryske filmjûn

It bestjoer fan de Krite Grou nûget syn leden fan herte út foar de jierlikse ledegearkomste.

It twadde part fan de jûn binne ek net-leden tige wolkom by de Fryske filmjûn.

Datum: 22 septimber 2017

Tiid:
20.00 oere: jiergearkomste (foar leden)
21.00 oere: Fryske filmjûn (ek foar net-leden; ynrin fan 20.45 oere ôf)

Plak:
Herberch Oer ’t Hout

Wurklist ledegearkomste 20.00 oere:

  • Iepenjen troch de foarsitter
  • Ynkommen stikken en meidielings
  • Ferslach jiergearkomste 28.09.2016* en ekstra ledegearkomste 15.12.2016*
  • Jierferslach skriuwer*
  • Jierferslach* en begrutting ponghâlder
  • Ferslach kaskommisje en beneamen kaskommisje
  • Bestjoersferkiezing

Tuskentiids binne ôfgien Sjoerd de Jong en Kor Hylkema.
It bestjoer stelt kandidaat: Herman Oldenhof.

  • Stân fan saken en foarútblik kommende winterskoft
  • Omfreegjen
  • Sluten

* De gearkomstestikken binne fia de mail op te freegjen by [email protected]

dinsdag, 5 september, 2017|

Nije webside Krite Grou yn de loft

In heuchlike dei, moandei 28 augustus 2017. De nije webside fan Krite Grou is yn de loft. Oersichtlik en dúdlik mei in moaie strakke lay-out. Mei tank oan ûntwerper Jitske Weijers-Velstra fan Fieldstar. Sa kin de hiele wrâld sjen wat Krite Grou allegear út de wei set en by de ein hat. Septimber 2016, noch net in jier lyn, wie de opheffingsgearkomste fan de Krite útskreaun.

Mar tiden hawwe tiden. Wat kin der yn in koart skoftke tiid in soad feroarje. De Krite brûst wer fan enerzjy. Net allinnich stiet it programma foar it kommende seizoen as in hûs, ek it Kritetoaniel giet wer los. Grou hat dat acht jier misse moatten, mar it nije bestjoer hat dat wichtige Krite-ûnderdiel mei faasje oppakt en yn jannewaris stiet it Grouster toaniel wer op de planken. En hjoed dus de nije webside. In heuchlike dei sadwaande.

maandag, 28 augustus, 2017|