Nijs2017-09-07T08:49:20+00:00

Krite Nijs

Kaarten ferfalle foar útfiering jeugdtoaniel

De jeugdspilers fan Krite Grou soene harren ienakters opfiere op freed 9 en sneon 10 oktober by Hotel Oostergoo. Mar nei oanlieding fan de nije corona-maatregels hat it Kritebestjoer dêr in oantal besluten yn nimme moatten. Om te foarkommen dat der tefolle minsken by oanwêzich binne, binne der per jeugdspiler noch mar 2 famyljeleden / taskôgers tastien op sneon 10 oktober. De foarstelling fan freed 9 oktober komt dus te ferfallen.

It is no dus op ‘útnûging’ en dêrmei komme spitigernôch in tal kaarten te ferfallen…..

MAR: op sneontejûn 10 oktober komt der wol in livestream fia Facebook! Dus minsken dy’t net (mear) komme kinne, freegje we efter de laptop sitten te gean! Boppedat kin dan elkenien nei de aktearkeunsten fan de jeugd sjen, want it wurdt in iepenbiere livestream fia it Facebook account fan Krite Grou.

We begripe dat der no kaartsjes kocht binne dy’t net brûkt wurde. Dat spyt ús tige mar wy sjogge gjin oare mooglikheid. As jimme it tagongsjild werom ha wolle, stjoer dan in mailtsje nei kaarten@kritegrou.nl. As jimme it jild net werom hoege, dan tankje we jimme foar jim stipe! En we sjogge jim dan fansels graach ûnder oare omstannichheden wer ris by in opfiering fan it jeugdtoaniel!

zaterdag, 3 oktober, 2020|

Jiergearkomste Krite Grou giet net troch

De jiergearkomste fan Krite Grou kommende tongersdei 1 oktober by Oostergoo giet net troch. It bestjoer achtet it net ferantwurde om yn dizze tiid fan oprinnende coronasifers en strengere maatregels  ús ledegearkomste mei de lêzing fan Auke Zeldenrust te hâlden. Tige spitich, mar it is net oars. Wy hoopje, krekt as elkenien, op bettere tiden.

dinsdag, 29 september, 2020|

Krite Grou organisearret  De Kulturele Kuiertocht 2020

Wannear: Op snein 8 novimber 2020 om 14.15 oere.

Wêr: Dat stiet op jim tagongskaartsje…..

Jim kinne fan no ôf kaarten keapje by: Jan en Japke (Hoofdstraat 40) yn Grou

De kaarten kostje foar leden 18,50 euro p.p. / net-leden 20,00 euro p.p.

Wat kinne jimme ferwachtsje?

Dat wolle wy noch net ferklappe, dat moat in ferrassing bliuwe. Wat wy wol sizze kinne is,  dat it in programma wurdt mei in protte ôfwikseling. Wy witte no al dat jimme in hiele noflike middei temjitte gean!

Jim meitsje in kuier by fjouwer lokaasjes troch it sintrum fan Grou lâns. Dêr wurde fjouwer foarstellingen jûn, dy’t tagelyk plakfine sille. Dan wurdt der wiksele fan lokaasje. Dat hâldt yn dat wy by elke foarstelling net mear as 30 taskôgers yn de seal talitte en fansels mei it yn acht nimmen fan 1.5 meter ôfstân (famylje útsûndere).

De  Kulturele Kuiertocht begjint dy sneintemiddei om 14.15 oere en duorret oant ûngefear 18.00 oere ta.

Wat wy ek noch kwyt wolle is, dat it in ‘Coronaproof programma’ wurdt. De Corona-protokollen wurde troch ús neilibbe. Wol belangryk is dat, as jo op de dei fan de foarstelling net fit binne, jo thúsbliuwe moatte.  Hâld by it wikseljen fan de foarstellingen rekken mei de 1.5 meter ôfstân fan elkoar.  Jim binne en bliuwe sels ferantwurdlik foar jim eigen gedrag.

Ha wy jimme nijsgjirrich makke???? Keapje dan alfêst kaarten.

vrijdag, 25 september, 2020|

Jiergearkomste Krite Grou 

Wy nûgje de Krite-leden fan herte út foar de jiergearkomste fan Krite Grou. De gearkomste wurdt holden op tongersdei 1 oktober 2020 om 20.00 oere by Hotel Oostergoo.

Nei de ledegearkomste mei de wenstige agindapunten, binne fan 20.45 oere ôf ek net-leden wolkom. Om 21.00 oere nimt Auke Zeldenrust ús mei yn syn ferhaal oer en mei bylden fan de Joadske Brulloft. De tagong is fergees. Yn de bylage mear oer de aginda en de Joadske Brulloft. Fanwege corona en de 1,5 meter ôfstân kinne we maksimaal 40 minsken pleatse.

Oanmelding is needsaaklik en kin o/m 30 septimber op mailadres info@kritegrou.nl.

Komme jim mei mear persoanen út ien húshâlding, dan dat der graach by sette. By de yngong komt in list mei de oanmeldings te lizzen en wurdt jo frege nei de sûnens.

 

 

woensdag, 16 september, 2020|

Dochs jeugdtoaniel yn 2020!

We hawwe as bestjoer miend dat we de jeugd dit jier noch de kâns jaan moatte om harren ienakters oan it publyk sjen te litten. Jeugd hoecht gjin 1,5 meter ôfstân fan elkoar te hâlden en Hotel Oostergoo hat ús de mooglikheid bean om twa jûnen te spyljen foar 40 minsken publyk, rekken hâldend mei de 1,5 meter ôfstân tusken gasten dy’t net ta ien hûshâlding hearre.

Ûnder lieding fan Alinda Talsma pakke we it repetearjen wer op en nûgje we jimme út om nei de ienakters ‘Fakânsje’ en ‘Net foar de Poes’ te kommen op freed 9 of sneon 10 oktober (oanfang 20.00 oere).

Kaartsjes binne fan no ôf te keap by Jan&Japke foar €5 it stik. At jo al kaartsjes kocht hiene, kinne dy omruile wurde by Jan&Japke foar nije kaartsjes foar ien fan de beide jûnen. Om oan de registraasjeplicht (dy’t yn de hoareka jildt) te foldwaan, sil by de foarstellingen in list lizze om jo kontaktgegevens yn te foljen en wurdt der frege nei jo sûnens.

 

 

 

vrijdag, 11 september, 2020|

Gefolgen corona Kriteprogramma 2020-2021

Fanwege de corona-krisis hat it Kritebestjoer mei pine yn it hert besletten om alle foarstellingen oant jannewaris 2021 te skrassen of út te stellen, ynklusyf it Kritetoaniel yn jannewaris. Wy hiene it programma sa goed as klear, mar troch de 1,5 m-maatregel kinne we te min besikers ûntfange. Allinnich de jiergearkomste op tongersdei 1 oktober 2020 by Oostergoo giet troch. Nei it skoft sil Auke Zeldenrust dan it bysûndere ferhaal oer in Joadske brulloft út 1939 fertelle.

Wat net trochgiet
Yn de hjerstfakânsje hiene we foar de Grouster jonges en famkes fan 6 o/m 12 jier in Grouster talintejûn op it programma. De sjuery hie al tasein om te beoardieljen wat we yn Grou oan sjong-, playback-, gûchel-, kabaret- en muzyktalint hawwe. J&M Teaterwurk hiene we yn oktober graach ûntfongen mei harren nije stik Echt Wier! en Tryater soe komme mei Vader en zoon (Heit en soan), spile troch Joop en Mads Wittermans. It wurdt allegear trochskood nei in letter tiidstip. Ek it Kritetoaniel skoot in jier op, nei jannewaris 2022.

Wat wól trochgiet (hooplik)
As de situaasje it talit leit der foar de earste moannen fan 2021 in moai programma klear. It jeugdtoaniel en it kofjekonsert mei Grytz & Grize moasten yn maart 2020 op it lêste momint ôfsein wurde en binne trochskood nei resp. 27 maart by Oan ’t Wetter en 11 april 2021 by Oer ’t Hout. De al ferkochte kaartsjes bliuwe jildich. Wy hoopje tige dat RUG op 17 jannewaris en Inez Timmer op 12 maart trochgean kinne, mar as de ôfstân fan 1,5 m dan noch jildt, sille we se útstelle moatte. Fierder sykje we noch nei in oanbod dat net ôfhinklik is fan de 1,5 m. Ek hoopje we stikem dat ús jeugd de ynstudearre ienakters noch fan’t hjerst opfiere kin en dan 27 maart mei wat nijs komt.  Hâld ús webside yn de gaten en dan spesjaal de rubryk Nijs. Kriteleden wurde ek fia de mail op de hichte holden.

Sjoch foar mear ynformaasje ús nijsbrief:
Nijsbrief Kritenijs – july 2020

dinsdag, 30 juni, 2020|

Jeugdtoaniel giet net troch

Krekt as earder it kofjekonsert fan Grytz & Grize op snein 15 maart net trochgie, jildt no datselde ek foar ús jeugdtoaniel op sneon 28 maart. Tige sneu foar de bern dy’t nei wiken fan repetearjen sa goed as klear wiene foar harren debút op it toaniel.

De sûnens fan minsken stiet op dit stuit fansels op nûmer ien en yn de striid tsjin it coronafirus ha we as bestjoer dan ek alle begryp foar de fiergeande maatregels dy’t nommen binne.

Foar sawol it kofjekonsert as it jeugdtoaniel jildt dat it gjin ôfstel mar útstel is. Allinnich kinne we noch mei gjin mooglikheid sizze wannear’t it dan wêze sil. Foar beide jildt ek dat de kochte kaartsjes jildich bliuwe, dus goed bewarje. Minsken dy’t it jild werom ha wolle, kinne in mailtsje stjoere nei kaarten@kritegrou.nl.

We hoopje dat we de folgjende kear mei in fleuriger berjocht komme kinne en nije data foar de beide foarstellingen melde kinne.

Foar de kommende wiken winskje we elk sterkte en solidariteit. En sûnens fansels!
Der komme grif wer bettere tiden.

Bestjoer Krite Grou

zondag, 15 maart, 2020|

Kofjekonsert Grytz&Grize giet net troch

It kofjekonsert fan Grytz&Grize dat kommende snein yn it Theehuis plakfine soe, giet fanwege de maatregels oangeande it coronafirus net troch. Nei’t it Kritebestjoer earst noch optimistysk wie, ûntstiene der by it Theehuis, by de artysten en by it bestjoer hieltyd mear twivels oft it wol ferantwurde wie. Boppedat soe it Theehuis mei syn restaurantgasten derby boppe de 100 gasten komme kinne en dat is tsjin de nije regels.
Konklúzje: nee, it moat net wêze.

Hoe giet it no fierder? As it corona-firus him deljûn hat, besiket it Kritebestjoer in nije datum te prikken, Wannear’t dat is, is net te sizzen, miskien wurdt it wol in simmerkonsert. Fansels allegear yn oerlis mei it Theehuis en mei Grytz&Grize. Kaartsjes dy’t kocht binne bliuwe jildich, dus goed bewarje. Minsken dy’t it jild werom ha wolle, kinne in mailtsje stjoere nei kaarten@kritegrou.nl.

It jeugdtoaniel op 28 maart om 20.00 oere by Oan ’t Wetter giet wol troch sa’t it no stiet. It tal besikers bliuwt dêr wis ûnder de 100 en de jeugd is der klear foar. Mar ek dêr jildt: ûnder foarbehâld fan mooglik nije ûntwikkelings.

vrijdag, 13 maart, 2020|

Kritejeugd is der klear foar

12 Grouster jongeren – 2 ienakters – 10 repetysjes – 120 bekers limonade – 4378 Fryske wurden – 1 koffer – in protte ‘alkohol’ – 29 dropkes – 46 lachsalvo’s – en tal fan ymprovisaasje-oefeningen…

Foar it earst offisjeel yn it programma fan Krite Grou opnommen: in jûn fersoarge troch Grouster jeugd! Njoggen fammen en trije jonges hawwe ein 2019 trije kear byelkoar west om ûnder lieding fan Jan Arendz en Marijke Geertsma te wurkjen oan harren aktearkeunsten. Dêrnei binne der 2 ienakters útkeazen dêr’t de jeugd yn jannewaris mei oan de slach gien is ûnder lieding fan Alinda Talsma.
De beide fleurige ienakters binne: ‘Fakânsje’ en ‘Net foar de poes’.

Benijd hoe’t Kees Jan, Jildou B., Jildou H., Jurre, Redmer, Fardau, Wike, Phileine, Emma, Sibrecht, Marthe en Ilselyn (net op de foto) it derôf bringe? Keapje dan in kaartsje by Dierenspeciaalzaak Jan&Japke (te Grou) of troch in mailtsje te stjoeren nei kaarten@kritegrou.nl en notearje sneon 28 maart yn jo aginda! Lokaasje: Restaurant Oan ’t Wetter; tiid: 20.00 oere; priis: 5 euro.

Op de foto boppe fan links nei rjochts:
Kees Jan Bijlsma, Jildou Bouma, Jildou Hania, Jurre Buwalda, Redmer Kornet
ûnder: Fardau Karssen, Wike Talsma, Phileine Zwiers, Emma Baarda, Sibrecht Bouma en Marthe v/d Meer. 

Foto: Marian de Jong.

vrijdag, 6 maart, 2020|

Kritetoaniel sneontejûn útferkocht

Freed 17, sneon 18 en snein 19 jannewaris stiet it Kritetoaniel wer foar jim op de planken. Der is de ôfrûne moannen hurd wurke om der wat moais fan te meitsjen en elk hat der sin oan. Sneontejûn is al útferkocht, foar freed en snein binne noch kaarten te krijen.

Eurohotel keamer 719,
ien hotelkeamer…. twa ferhalen. Wêr giet it ek al wer oer?
It earste ferhaal giet oer Klaske en Sander Dykstra. Se sliepe jûn yn keamer 719 fan it Eurohotel yn Ljouwert want harren hûs is hjoed opnij yn ‘e ferve set en…. o ja se binne hjoed 24 jier troud! Hie harren houlik net wêze moatten?
It twadde ferhaal giet oer in houlik dat hjoed begjinne sil. Mirjam, de dochter fan Romke en Nynke Hoekstra, sil hjoed trouwe. Alle gasten binne yn de ‘blauwe seal’ fan it Eurohotel byelkoar. Mem Nynke wachtet yn keamer 719 op Mirjam, dy’t noch hieltyd yn de badkeamer is.

De rezjy is yn hannen fan Wybe Koldijk en assistinte/ynstekster is Rolien Stapel. De seis spilers binne: Gertrude Ruhof, Aucke Bergsma, Jolijn de Boer, Herman Tichelaar, Hilda Dijkema en Ytzen Wassenaar.
Freed en sneon begjint it om 20.00 oere en snein om 15.00 oere. Plak: Restaurant Oan ’t Wetter.
Kaartsjes: leden € 11,- en net-leden € 13,50.

Mis it net, wês der gau by!

Keamer 719
zaterdag, 11 januari, 2020|

Kom nei it Kritetoaniel op 17, 18 of 19 jannewaris

It is hast sa fier, it Grouster Kritetoaniel stiet op freed 17, sneon 18 en snein 19 jannewaris wer foar jim klear. It stik Eurohotel keamer 719 is in bewurking fan Plaza hotel suite 719 fan Neil Simon. It bestiet út twa ferhalen dy’t beide spylje op deselde hotelkeamer. Yn it iene ferhaal giet it oer in stel dat 24 jier troud is en yn it oare giet it foaral oer in heit en mem fan in dochter dy’t dy deis trouwe sil, mar har opsletten hat yn de badkeamer fan keamer 719.

De rezjy is yn hannen fan Wybe Koldijk en assistinte/ynstekster is Rolien Stapel. De seis spilers binne: Gertrude Ruhof, Aucke Bergsma, Jolijn de Boer, Herman Tichelaar, Hilda Dijkema en Ytzen Wassenaar. Wachtsje net te lang, keapje no kaarten!

Besjoch hjir ús YouTube-filmke.

.

Keamer 719
woensdag, 8 januari, 2020|

Desimber-nijsbrief 2019 Krite Grou

It lêste Kritenijs kinne jim lêze yn ús desimber-nijsbrief. Dêryn in oersjoch fan wat dit seizoen west, wat noch komt en al wer inkele plannen foar takom winterskoft. We hawwe 2019 op 15 desimber ôfsletten mei RUG. Yn in útferkocht Oostergoo koene we genietsje fan de prachtige ferhalen fan Riemer van der Velde, Douwe Visser en Jos Thie. Presintator Freark Smink hie dêr mei ûnferwachte fragen en kwinkslaggen ek in belangryk oandiel yn.

Foar it jier 2020 winskje we jim fansels alle goeds ta. Ek dit jier sjogge we jim wer graach by ús foarstellingen. As earste op 17, 18 of 19 jannewaris by ús eigen Kritetoaniel mei it stik Eurohotel keamer 719.

Besjoch ús nijsbrief:

Nijsbrief Kritenijs – desimber 2019

vrijdag, 3 januari, 2020|

Noch kaarten foar Leny Dykstra en RUG

Foar de foarstellingen fan Taal op it Spoar fan Leny Dykstra op freed 22 novimber en it programma RUG op snein 15 desimber, beide by hotel Oostergoo, binne noch kaarten, ek oan de seal te krijen. Mis it net! Foar mear ynformaasje sjoch fierder op dizze webside.

vrijdag, 22 november, 2019|

J&M Teaterwurk útferkocht

De foarstelling De man fan dyn libben dy’t Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma freed 25 oktober spylje by hotel Oostergoo is útferkocht! Spitich foar de Grousters dy’t it ek graach sjen wolle, mar noch gjin kaartsje hawwe. Dy sille no nei in oar plak yn Fryslân moatte. Sjoch dêrfoar op de webside fan J&M Teaterwurk.

Foar de oare Kritefoarstellingen binne noch wol kaartsjes, mar wês der gau by. No sneon, 12 oktober, spilet Tryater by Van Vuuren de foarstelling Raze om Protters en tongersdei 24 oktober komt it Hymphamp Jeugdtheater by hotel Oostergoo mei twa prachtige útfieringen fan Tante Jellebel foar de basisskoallebern. Spesjaal omtinken ek foar Taal op it spoar fan Leny Dykstra mei as reade tried de ferstoarne Grouster komponist Cees Bijlstra. Op freed 22 novimber by hotel Oostergoo.

woensdag, 9 oktober, 2019|

In stim op de Krite is jild wurdich

Sa’t we de Kriteleden yn in mail al witte litten hawwe, hat de Rabobank syn sponsorbelied wizige. Oant no ta stipe de bank ús jierliks mei in fêst bedrach. Fan dit jier ôf kinne ferienings har by de Rabobank oanmelde om mei te dwaan oan in nije opset om jild binnen te heljen. Minsken dy’t lid binne fan de Rabobank (dat kin fergees) kinne har stim útbringe op de feriening(s) dy’t se in waarm hert tadrage. In rekken by de bank is net foldwaande, men moat lid wêze om stimme te kinnen. De leden fan de bank krije in stimkaart tastjoerd. Dan geane se nei de Rabo-webside en wiist it him fansels. Stimme kin oant 11 oktober. Stypje ús en stim op de Krite! Klik hjir.

vrijdag, 27 september, 2019|

Jiergearkomste Krite Grou en film Krite-revu

De kaartferkeap foar it nije Krite-seizoen is begûn! Der steane wer in tal prachtige foarstellingen op it programma, dat wês der gau by. Op 20 septimber binne jim wolkom op ús jiergearokmste.

It bestjoer fan de Krite Grou nûget syn leden fan herte út foar de jierlikse ledegearkomste.

It twadde part fan de jûn binne ek net-leden tige wolkom. Op in grut skerm sil dan de film toand wurd dy’t makke is fan de revu Bylden fan de bruorren Halbertsma út it jier 2000.

Datum: 20 septimber 2019

Tiid:
20.00 oere: jiergearkomste (foar leden)
21.00 oere: film revu Bylden fan de bruorren Halbertsma (ek foar net-leden)

Plak:
Jeugdherberch Oer ’t Hout

Wurklist ledegearkomste 20.00 oere:

  1. Iepenjen troch de foarsitter
  2. Ynkommen stikken en meidielings
  3. Ferslach jiergearkomste 28.09.2018
  4. Jierferslach skriuwer
  5. Jierferslach en begrutting ponghâlder
  6. Ferslach kaskommisje en beneamen kaskommisje
  7. Bestjoersferkiezing: Ôfgeand en werkiesber binne Wouter de Vries en Nynke Heida
  8. Stân fan saken en foarútblik kommend winterskoft
  9. Omfreegjen
  10. Sluten

21.00 oere: Revu Bylden fan de bruorren Halbertsma (ek net-leden tige wolkom)

De revu Bylden fan de bruorren Halbertsma, skreaun troch Jan de Vries, is yn novimber 2000 opfierd ta gelegenheid fan it 125-jierrich bestean fan Krite Grou. De fideo-opname dy’t Hein van Vliet derfan makke, is op fersyk fan de Krite digitalisearre troch it Frysk Filmargyf.

Oan de revu dogge tal fan Grousters mei. It like ús aardich om de bylden nei 19 jier noch in kear op in grut skerm mei-inoar werom te sjen. De spilers binne no fansels in slach âlder, mar grif noch werkenber.

donderdag, 12 september, 2019|

Nij Kriteprogramma klear

It Kriteprogramma foar it kommende winterskoft 2019-2020 is klear. De leden fan de Krite hawwe dêr al in nijsbrief oer krigen. Dy nijsbrief kinne jim hjir lêze: Nijsbrief Kritenijs – july 2019. Dêryn ek nijs oer ús jeugdtoaniel.

It programma is yntusken printe en sil yn augustus hûs-oan-hûs rûnbrocht wurde. Dan sil ek de webside oanpast wêze mei alle ynformaasje oer it nije seizoen. De kaartferkeap giet los op 1 septimber.

donderdag, 25 juli, 2019|

Prachtich kofjekonsert slút Kriteseizoen ôf

Snein 7 april hat Krite Grou it seizoen mei in prachtich kofjekonsert ôfsletten. Op de sa goed as útferkochte boppeste ferdjipping fan It Teehûs koe it publyk genietsje fan in tige ôfwikseljend Frysk muzikaal programma. Dat waard fersoarge troch de sjongers Marcel Smit en Gerbrich van Dekken en de band It Grutte Guod mei de betûfte muzikanten Wander van Duin en Josse Postma.

Ien aktiviteit noch: by de iepening fan it wettersportseizoen sil ús jeugdtoaniel foar it earst optrede, op strjitte. Se binne snein 14 april te sjen by it terras fan Amicaal.

De Krite giet yn de simmerrêst. Yn Grou binne dan genôch oare moaie dingen te rêden. It winterprogramma 2019-2020 fan de Krite is sa goed as rûn. We hawwe wer in moai en fariearre oanbod foar jim gearstald. We hâlde jim op de hichte. Earst allegear in prachtige simmer tawinske!

maandag, 8 april, 2019|

Kofjekonsert Marcel Smit & Gerbrich van Dekken

Snein 7 april om 11.00 oere yn de boppeseal fan it Theehuis: 

 Kofjekonsert mei Marcel Smit & Gerbrich van Dekken

Marcel Smit en Gerbrich van Dekken steane net sa faak tegearre op de planken, mar in pear prachtige duetten sille se seker foar ús sjonge. Beide binne ûnder oaren bekend fan it Frysk Sjongers Gala yn De Lawei. Se komme mei twa poerbêste muzikanten nei Grou, dat it kin net oars as dat it in prachtich kofjekonsert wurdt. It iene part sil foaral fersoarge wurde troch Gerbrich van Dekken en it Grutte Guod. Dat Grutte Guod binne Gerbrich har begelieders Josse Postma en Wander van Duin.

Dyselde multy-ynstrumintalist Wander van Duin sil ek Marcel Smit muzikaal stypje yn it oare part fan it konsert. In bysûndere kombinaasje en dêrom in bysûnder kofjekonsert.

Mis it net! 

maandag, 1 april, 2019|

Start Jeugdtoaniel Krite Grou

Tongersdei 7 maart wie yn OSG Sevenwolden de earste fan trije workshops foar it jeugdtoaniel fan Krite Grou. Der diene tolve Grouster bern fan tusken 13 en 18 jier oan mei en it entûsjasme wie grut! De workshops wurde mei mooglik makke troch de STAF (Stichting Amateur Toaniel Fryslân) en fersoarge troch Grytha fan Keunstwurk. Grytha die allerhanne soarten oefeningen mei de bern en dy diene dêr fol oerjefte oan mei. Doe’t Grytha frege oft se yn groepkes wat tariede woene foar in strjitteater, kamen der hiele aardige stikjes út. Mooglik binne dy te brûken op 14 april by de iepening fan it Wettersportseizoen yn Grou.

It is fansels prachtich dat yn Grou, nei it opnij ta libben kommen fan it grutte Kritetoaniel, no ek it jeugdtoaniel fan de grûn liket te kommen. Want ek by ús Kritetoaniel jildt: de jeugd hat de takomst!

zaterdag, 9 maart, 2019|

‘It wie op in simmerjûn’ útferkocht!

De foarstelling ‘It wie op in simmerjûn’ dy’t op 8 maart 2019 yn Grou spilet, is útferkocht! De foarstelling lit fjouwer minsken sjen dy’t plannen meitsje foar de rest fan har libben. Yn ‘It wie op in simmerjûn’ wurde sawol it âlde as it jonge stel spile troch Joke Tjalsma en Jan Arendz. De premjêre wie op 16 jannewaris en hie in geweldige resinsje. Gjin wûnder dat der in soad belangstelling kaam. It stik is skreaun troch Bouke Oldenhof en stiet ûnder rezjy fan Jos Thie. It is yn Grou te sjen op 8 maart om 20.00 oere by OSG Sevenwolden.

Foar de folsleine spyllist fan ‘It wie op in simmerjûn’ sjoch hjir.

zondag, 10 februari, 2019|

Meld dy oan foar workshop jeugdtoaniel

Krite Grou is drok dwaande mei it opsetten fan in ôfdieling jeugdtoaniel. Ferskate jonges en famkes hawwe har al oanmeld, mar we wolle der graach noch mear by hawwe. Miskien liket it dy wol hiel aardich, mar hast dochs noch wat twivels oft it wol wat foar dy is. Om dêrachter te kommen kinst no meidwaan oan in workshop jeugdtoaniel.

Dus, sit der in in stjer yn dy? Bist tusken de 13 en 18 jier âld? Jou dy dan op troch in mail te stjoeren nei Krite Grou. Dan nimme we sa gau mooglik kontakt mei dy op.

Besjoch hjir it filmke.

zaterdag, 2 februari, 2019|

Kaarten ‘It wie op in simmerjûn’ fleane fuort

De toanielfoarstellingen fan Krite Grou sitte der wer op. Alle trije tige slagge mei in soad publyk dat genietsje koe fan it blijspul Gewoan te Gek. Foar de spilers – wêrûnder in flink tal nijelingen – en de minsken deromhinne foarme it de ein fan in healjier drok repetearjen en tarieden. Mar ek fan in soad wille en gesellichheid. De lêskommisje sil ynkoarten al wer los mei it útsykjen fan in gaadlik stik foar takom winter. It Kritetoaniel hat de gong deryn! En it jeugdtoaniel komt ek stadichoan fan de grûn.

It seizoen is lykwols noch net dien. De earstfolgjende Krite foarstelling is it stik ‘It wie op in simmerjûn’ fan Pier21, spile troch Jan Arendz en Joke Tjalsma, skreaun troch Bouke Oldenhof en regissearre troch Jos Thie. De premiêre wie 16 jannewaris en hie in geweldige resinsje. De tematyk (eutanasy)  is earnstich, mar nettsjinsteande dat wurdt der in soad lake. It is op 8 maart te sjen yn OSG Sevenwolden yn Grou. De kaarten fleane fuort, dus wês der gau by!

maandag, 21 januari, 2019|

Sneontejûn Kritetoaniel útferkocht

De sneontejûnsfoarstelling fan it Kritetoaniel is al útferkocht! It stik Gewoan te Gek wurdt trije kear opfierd: freed- en sneontejûn om 20.00 oere en sneintemiddei om 15.00 oere, 18, 19 en 20 jannewaris. Alle kearen by Restaurant Oan ‘t Wetter. Gewoan te Gek is in blijspul oer fjouwer eks-psychiatryske pasjinten. De rezjy is yn hannen fan Tsjitske Stoer. Der dogge mar leafst acht spilers oan mei, wêrûnder in flink tal nijelingen.

Foar freed 18 en snein 20 jannewaris binne noch wol kaarten te krijen. Wêr? Fansels by Jan & Japke, mar it kin ek fia de mail of telefoanysk. Sjoch ûnder ‘Kaartferkeap’ op dizze webside. Wês der gau by.

donderdag, 3 januari, 2019|

Desimber-nijsbrief Krite Grou

It lêste Kritenijs kinne jim lêze yn ús desimber-nijsbrief. Dêryn in oersjoch fan wat ús dit seizoen noch te wachtsjen stiet, mar ek wat we al fêstlein hawwe foar it winterskoft 2019-2020. Fierder winskje we elk in lokkich en sûn 2019 ta. Ek dan sjogge we jim graach by ús foarstellingen. As earste op 18, 19 of 20 jannewaris by ús eigen Kritetoaniel (foto).

Besjoch ús nijsbrief:

Nijsbrief Kritenijs – desimber 2018

dinsdag, 25 december, 2018|
Go to Top