Nijs 2017-09-07T08:49:20+00:00

Krite Nijs

‘Bokwert’ grut súkses foar folle seal

Der is wat ôflake sneontejûn 14 oktober yn Oostergoo! Jan Arendz en Marijke Geertsma spilen foar in útferkochte seal harren nijste stik ‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018′. Aktueel, werkenber en tige humoristysk. Anneke Hondema fertolke de rol fan deputearre Sietske Poepjes. It publyk skuorde him betiden de bûsen út, of de buisen uit sa’t se yn Bokwert sizze soene. “It wie foar ús ek in topjûn”, sa sei Jan Arendz nei ôfrin fan de foarstelling.

Nei dizze tige slagge Kritejûn geane we op nei de folgjende foarstelling. Dat is it kofjekonsert fan Bauke van der Woude & Campbell Forbes op snein 12 novimber moarns om 10.30 oere by Oer ‘t Hout. Mei prachtige Fryske lietsjes ek tige de muoite wurdich. Helje gau kaarten, de kofje stiet foar jim klear!

 

zondag, 15 oktober, 2017|

‘Bokwert’ útferkocht

De foarstelling ‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ fan J&M Teaterwurk op sneon 14 oktober yn Hotel Oostergoo is útferkocht!

Foar de oare Krite-foarstellingen binne noch wol kaarten te krijen: it kofjekonsert fan Bauke van der Woude & Campbell op snein 12 novimber, Achmea Culpa mei Kredyt op freed 8 desimber en it Grouster Kritetoaniel op 19 en 20 jannewaris. Sjoch foar mear ynformaasje en de kaartferkeap fierder op dizze webside.

 

dinsdag, 10 oktober, 2017|

Nei slagge filmjûn op nei ‘Bokwert’

Freed 22 septimber wiene der aardich wat minsken ôfkaam op de jiergearkomste fan Krite Grou by Oer ‘t Hout mei oanslutend de Fryske filmjûn. Herman Oldenhof is nij yn it bestjoer beneamd en nimt it ponghâlderskip oer fan Rieneke Feenstra. Rieneke bliuwt noch wol in jier yn it bestjoer.

Nei it skoft skoden ek inkele net-leden oan foar de filmjûn mei Auke de Witte. Fan Auke krigen we in nijsgjirrich ferhaal te hearren oer wat der allegear komt te sjen by it meitsjen fan in spylfilm. It ferhaal waard yllustrearre mei it fertoanen fan inkele fan syn (koarte) films wêrûnder de Frysktalige film Dilemma dêr’t ek Krite-foarsitter Wouter de Vries in roltsje yn hat. Dy film wûn dit jier in earste priis op it Nova-Noord Filmfestival.

Bokwert

De folgjende Krite-útfiering is op sneon 14 oktober om 20.00 oere by Oostergoo. Dêr spilet J&M Teaterwurk, mei de nije Grousters Jan Arendz en Marijke Geertsma, de foarstelling Bokwert, Kulturele Hoofdplaats 2018. Jan en Marijke hawwe har paadsje yn de toanielwrâld al mear as skjinfage, dat wy rekkenje op in prachtige jûn mei in soad humor. De kaartferkeap rint goed, dus wês der gau by! Hoe? Dat is te lêzen op dizze webside ûnder de knop kaartferkeap.

maandag, 25 september, 2017|

Jiergearkomste Krite Grou en Fryske filmjûn

It bestjoer fan de Krite Grou nûget syn leden fan herte út foar de jierlikse ledegearkomste.

It twadde part fan de jûn binne ek net-leden tige wolkom by de Fryske filmjûn.

Datum: 22 septimber 2017

Tiid:
20.00 oere: jiergearkomste (foar leden)
21.00 oere: Fryske filmjûn (ek foar net-leden; ynrin fan 20.45 oere ôf)

Plak:
Herberch Oer ’t Hout

Wurklist ledegearkomste 20.00 oere:

  • Iepenjen troch de foarsitter
  • Ynkommen stikken en meidielings
  • Ferslach jiergearkomste 28.09.2016* en ekstra ledegearkomste 15.12.2016*
  • Jierferslach skriuwer*
  • Jierferslach* en begrutting ponghâlder
  • Ferslach kaskommisje en beneamen kaskommisje
  • Bestjoersferkiezing

Tuskentiids binne ôfgien Sjoerd de Jong en Kor Hylkema.
It bestjoer stelt kandidaat: Herman Oldenhof.

  • Stân fan saken en foarútblik kommende winterskoft
  • Omfreegjen
  • Sluten

* De gearkomstestikken binne fia de mail op te freegjen by [email protected]

dinsdag, 5 september, 2017|

Nije webside Krite Grou yn de loft

In heuchlike dei, moandei 28 augustus 2017. De nije webside fan Krite Grou is yn de loft. Oersichtlik en dúdlik mei in moaie strakke lay-out. Mei tank oan ûntwerper Jitske Weijers-Velstra fan Fieldstar. Sa kin de hiele wrâld sjen wat Krite Grou allegear út de wei set en by de ein hat. Septimber 2016, noch net in jier lyn, wie de opheffingsgearkomste fan de Krite útskreaun.

Mar tiden hawwe tiden. Wat kin der yn in koart skoftke tiid in soad feroarje. De Krite brûst wer fan enerzjy. Net allinnich stiet it programma foar it kommende seizoen as in hûs, ek it Kritetoaniel giet wer los. Grou hat dat acht jier misse moatten, mar it nije bestjoer hat dat wichtige Krite-ûnderdiel mei faasje oppakt en yn jannewaris stiet it Grouster toaniel wer op de planken. En hjoed dus de nije webside. In heuchlike dei sadwaande.

maandag, 28 augustus, 2017|