Nijs2017-09-07T08:49:20+00:00

Krite Nijs

J&M Teaterwurk útferkocht

De foarstelling De man fan dyn libben dy’t Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma freed 25 oktober spylje by hotel Oostergoo is útferkocht! Spitich foar de Grousters dy’t it ek graach sjen wolle, mar noch gjin kaartsje hawwe. Dy sille no nei in oar plak yn Fryslân moatte. Sjoch dêrfoar op de webside fan J&M Teaterwurk.

Foar de oare Kritefoarstellingen binne noch wol kaartsjes, mar wês der gau by. No sneon, 12 oktober, spilet Tryater by Van Vuuren de foarstelling Raze om Protters en tongersdei 24 oktober komt it Hymphamp Jeugdtheater by hotel Oostergoo mei twa prachtige útfieringen fan Tante Jellebel foar de basisskoallebern. Spesjaal omtinken ek foar Taal op it spoar fan Leny Dykstra mei as reade tried de ferstoarne Grouster komponist Cees Bijlstra. Op freed 22 novimber by hotel Oostergoo.

woensdag, 9 oktober, 2019|

In stim op de Krite is jild wurdich

Sa’t we de Kriteleden yn in mail al witte litten hawwe, hat de Rabobank syn sponsorbelied wizige. Oant no ta stipe de bank ús jierliks mei in fêst bedrach. Fan dit jier ôf kinne ferienings har by de Rabobank oanmelde om mei te dwaan oan in nije opset om jild binnen te heljen. Minsken dy’t lid binne fan de Rabobank (dat kin fergees) kinne har stim útbringe op de feriening(s) dy’t se in waarm hert tadrage. In rekken by de bank is net foldwaande, men moat lid wêze om stimme te kinnen. De leden fan de bank krije in stimkaart tastjoerd. Dan geane se nei de Rabo-webside en wiist it him fansels. Stimme kin oant 11 oktober. Stypje ús en stim op de Krite! Klik hjir.

vrijdag, 27 september, 2019|

Jiergearkomste Krite Grou en film Krite-revu

De kaartferkeap foar it nije Krite-seizoen is begûn! Der steane wer in tal prachtige foarstellingen op it programma, dat wês der gau by. Op 20 septimber binne jim wolkom op ús jiergearokmste.

It bestjoer fan de Krite Grou nûget syn leden fan herte út foar de jierlikse ledegearkomste.

It twadde part fan de jûn binne ek net-leden tige wolkom. Op in grut skerm sil dan de film toand wurd dy’t makke is fan de revu Bylden fan de bruorren Halbertsma út it jier 2000.

Datum: 20 septimber 2019

Tiid:
20.00 oere: jiergearkomste (foar leden)
21.00 oere: film revu Bylden fan de bruorren Halbertsma (ek foar net-leden)

Plak:
Jeugdherberch Oer ’t Hout

Wurklist ledegearkomste 20.00 oere:

 1. Iepenjen troch de foarsitter
 2. Ynkommen stikken en meidielings
 3. Ferslach jiergearkomste 28.09.2018
 4. Jierferslach skriuwer
 5. Jierferslach en begrutting ponghâlder
 6. Ferslach kaskommisje en beneamen kaskommisje
 7. Bestjoersferkiezing: Ôfgeand en werkiesber binne Wouter de Vries en Nynke Heida
 8. Stân fan saken en foarútblik kommend winterskoft
 9. Omfreegjen
 10. Sluten

21.00 oere: Revu Bylden fan de bruorren Halbertsma (ek net-leden tige wolkom)

De revu Bylden fan de bruorren Halbertsma, skreaun troch Jan de Vries, is yn novimber 2000 opfierd ta gelegenheid fan it 125-jierrich bestean fan Krite Grou. De fideo-opname dy’t Hein van Vliet derfan makke, is op fersyk fan de Krite digitalisearre troch it Frysk Filmargyf.

Oan de revu dogge tal fan Grousters mei. It like ús aardich om de bylden nei 19 jier noch in kear op in grut skerm mei-inoar werom te sjen. De spilers binne no fansels in slach âlder, mar grif noch werkenber.

donderdag, 12 september, 2019|

Nij Kriteprogramma klear

It Kriteprogramma foar it kommende winterskoft 2019-2020 is klear. De leden fan de Krite hawwe dêr al in nijsbrief oer krigen. Dy nijsbrief kinne jim hjir lêze: Nijsbrief Kritenijs – july 2019. Dêryn ek nijs oer ús jeugdtoaniel.

It programma is yntusken printe en sil yn augustus hûs-oan-hûs rûnbrocht wurde. Dan sil ek de webside oanpast wêze mei alle ynformaasje oer it nije seizoen. De kaartferkeap giet los op 1 septimber.

donderdag, 25 juli, 2019|

Prachtich kofjekonsert slút Kriteseizoen ôf

Snein 7 april hat Krite Grou it seizoen mei in prachtich kofjekonsert ôfsletten. Op de sa goed as útferkochte boppeste ferdjipping fan It Teehûs koe it publyk genietsje fan in tige ôfwikseljend Frysk muzikaal programma. Dat waard fersoarge troch de sjongers Marcel Smit en Gerbrich van Dekken en de band It Grutte Guod mei de betûfte muzikanten Wander van Duin en Josse Postma.

Ien aktiviteit noch: by de iepening fan it wettersportseizoen sil ús jeugdtoaniel foar it earst optrede, op strjitte. Se binne snein 14 april te sjen by it terras fan Amicaal.

De Krite giet yn de simmerrêst. Yn Grou binne dan genôch oare moaie dingen te rêden. It winterprogramma 2019-2020 fan de Krite is sa goed as rûn. We hawwe wer in moai en fariearre oanbod foar jim gearstald. We hâlde jim op de hichte. Earst allegear in prachtige simmer tawinske!

maandag, 8 april, 2019|

Kofjekonsert Marcel Smit & Gerbrich van Dekken

Snein 7 april om 11.00 oere yn de boppeseal fan it Theehuis: 

 Kofjekonsert mei Marcel Smit & Gerbrich van Dekken

Marcel Smit en Gerbrich van Dekken steane net sa faak tegearre op de planken, mar in pear prachtige duetten sille se seker foar ús sjonge. Beide binne ûnder oaren bekend fan it Frysk Sjongers Gala yn De Lawei. Se komme mei twa poerbêste muzikanten nei Grou, dat it kin net oars as dat it in prachtich kofjekonsert wurdt. It iene part sil foaral fersoarge wurde troch Gerbrich van Dekken en it Grutte Guod. Dat Grutte Guod binne Gerbrich har begelieders Josse Postma en Wander van Duin.

Dyselde multy-ynstrumintalist Wander van Duin sil ek Marcel Smit muzikaal stypje yn it oare part fan it konsert. In bysûndere kombinaasje en dêrom in bysûnder kofjekonsert.

Mis it net! 

maandag, 1 april, 2019|

Start Jeugdtoaniel Krite Grou

Tongersdei 7 maart wie yn OSG Sevenwolden de earste fan trije workshops foar it jeugdtoaniel fan Krite Grou. Der diene tolve Grouster bern fan tusken 13 en 18 jier oan mei en it entûsjasme wie grut! De workshops wurde mei mooglik makke troch de STAF (Stichting Amateur Toaniel Fryslân) en fersoarge troch Grytha fan Keunstwurk. Grytha die allerhanne soarten oefeningen mei de bern en dy diene dêr fol oerjefte oan mei. Doe’t Grytha frege oft se yn groepkes wat tariede woene foar in strjitteater, kamen der hiele aardige stikjes út. Mooglik binne dy te brûken op 14 april by de iepening fan it Wettersportseizoen yn Grou.

It is fansels prachtich dat yn Grou, nei it opnij ta libben kommen fan it grutte Kritetoaniel, no ek it jeugdtoaniel fan de grûn liket te kommen. Want ek by ús Kritetoaniel jildt: de jeugd hat de takomst!

zaterdag, 9 maart, 2019|

‘It wie op in simmerjûn’ útferkocht!

De foarstelling ‘It wie op in simmerjûn’ dy’t op 8 maart 2019 yn Grou spilet, is útferkocht! De foarstelling lit fjouwer minsken sjen dy’t plannen meitsje foar de rest fan har libben. Yn ‘It wie op in simmerjûn’ wurde sawol it âlde as it jonge stel spile troch Joke Tjalsma en Jan Arendz. De premjêre wie op 16 jannewaris en hie in geweldige resinsje. Gjin wûnder dat der in soad belangstelling kaam. It stik is skreaun troch Bouke Oldenhof en stiet ûnder rezjy fan Jos Thie. It is yn Grou te sjen op 8 maart om 20.00 oere by OSG Sevenwolden.

Foar de folsleine spyllist fan ‘It wie op in simmerjûn’ sjoch hjir.

zondag, 10 februari, 2019|

Meld dy oan foar workshop jeugdtoaniel

Krite Grou is drok dwaande mei it opsetten fan in ôfdieling jeugdtoaniel. Ferskate jonges en famkes hawwe har al oanmeld, mar we wolle der graach noch mear by hawwe. Miskien liket it dy wol hiel aardich, mar hast dochs noch wat twivels oft it wol wat foar dy is. Om dêrachter te kommen kinst no meidwaan oan in workshop jeugdtoaniel.

Dus, sit der in in stjer yn dy? Bist tusken de 13 en 18 jier âld? Jou dy dan op troch in mail te stjoeren nei . Dan nimme we sa gau mooglik kontakt mei dy op.

Besjoch hjir it filmke.

zaterdag, 2 februari, 2019|

Kaarten ‘It wie op in simmerjûn’ fleane fuort

De toanielfoarstellingen fan Krite Grou sitte der wer op. Alle trije tige slagge mei in soad publyk dat genietsje koe fan it blijspul Gewoan te Gek. Foar de spilers – wêrûnder in flink tal nijelingen – en de minsken deromhinne foarme it de ein fan in healjier drok repetearjen en tarieden. Mar ek fan in soad wille en gesellichheid. De lêskommisje sil ynkoarten al wer los mei it útsykjen fan in gaadlik stik foar takom winter. It Kritetoaniel hat de gong deryn! En it jeugdtoaniel komt ek stadichoan fan de grûn.

It seizoen is lykwols noch net dien. De earstfolgjende Krite foarstelling is it stik ‘It wie op in simmerjûn’ fan Pier21, spile troch Jan Arendz en Joke Tjalsma, skreaun troch Bouke Oldenhof en regissearre troch Jos Thie. De premiêre wie 16 jannewaris en hie in geweldige resinsje. De tematyk (eutanasy)  is earnstich, mar nettsjinsteande dat wurdt der in soad lake. It is op 8 maart te sjen yn OSG Sevenwolden yn Grou. De kaarten fleane fuort, dus wês der gau by!

maandag, 21 januari, 2019|

Sneontejûn Kritetoaniel útferkocht

De sneontejûnsfoarstelling fan it Kritetoaniel is al útferkocht! It stik Gewoan te Gek wurdt trije kear opfierd: freed- en sneontejûn om 20.00 oere en sneintemiddei om 15.00 oere, 18, 19 en 20 jannewaris. Alle kearen by Restaurant Oan ‘t Wetter. Gewoan te Gek is in blijspul oer fjouwer eks-psychiatryske pasjinten. De rezjy is yn hannen fan Tsjitske Stoer. Der dogge mar leafst acht spilers oan mei, wêrûnder in flink tal nijelingen.

Foar freed 18 en snein 20 jannewaris binne noch wol kaarten te krijen. Wêr? Fansels by Jan & Japke, mar it kin ek fia de mail of telefoanysk. Sjoch ûnder ‘Kaartferkeap’ op dizze webside. Wês der gau by.

donderdag, 3 januari, 2019|

Desimber-nijsbrief Krite Grou

It lêste Kritenijs kinne jim lêze yn ús desimber-nijsbrief. Dêryn in oersjoch fan wat ús dit seizoen noch te wachtsjen stiet, mar ek wat we al fêstlein hawwe foar it winterskoft 2019-2020. Fierder winskje we elk in lokkich en sûn 2019 ta. Ek dan sjogge we jim graach by ús foarstellingen. As earste op 18, 19 of 20 jannewaris by ús eigen Kritetoaniel (foto).

Besjoch ús nijsbrief:

Nijsbrief Kritenijs – desimber 2018

dinsdag, 25 december, 2018|

Tante Jellebel yn de krystfakânsje

De krystfakânsje stiet foar de doar. fansels ha we dan de krystdagen en de jierwiksel as ferdivedaasje. Mar de bern wolle ek wolris wat oars en bûten boartsje kin yn  de wintertiid ek lang net altyd. Gelokkich komt it Hymphamp Jeugdteater 28 desimber mei twa foarstellingen nei Grou.

De earste foarstelling begjint dy freedtemiddeis om 14:00 oere en is foar de ûnderbou fan de basisskoalle, groep 1 o/m 4: Tante Jellebel’s toetje. It giet oer in toetjeswedstriid, de ko Klaartje en tante Jellebel.

Om 15:30 oere begjint dêrnei foar de boppebou, groep 5 o/m 8, de foarstelling: Tante Jellebel en it jubileumfeest. Oer disko, DJ fireball, pankoeken, taart en ferkearing.

De foarstellingen binne  28 desimber by hotel Oostergoo, se duorje elk 45 minuten en binne meartalich. De tagong foar bern en begelieders is 5 euro. Foar mear ynformaasje sjoch fierder op dizze webside.

woensdag, 12 december, 2018|

Krite Grou toant spylfilm Amama

Krite Grou lit op freed 16 novimber de sfearfolle Baskyske spylfilm Amama yn Grou sjen. Dat is slagge yn gearwurking mei it EBLT, it Europeesk Buro foar Lytse Talen.
Amama giet oer in generaasje- en opfolgingskonflikt yn in Baskyske boerefamylje, sa’t dat him ôfspilet ûnder de eagen fan Amama (beppe). De jongste generaasje op de boerepleats, dy’t al generaasjes lang yn de famylje is, wrakselet mei it takomstperspektyf. In tematyk dy’t ek foar it Fryske plattelân werkenber is.

Baskyske films slagje der hieltyd better yn om in ynternasjonaal publyk te berikken. Amama hat furoare makke op filmfestivals troch hiel Europa. De beppe wurdt spile troch Amparo Badiola, in natuertalint dat op har 80ste in oertsjûgjend filmdebút makket.
De film wurdt fertoand yn Hotel Oostergoo en begjint om 20:00 oere.

vrijdag, 2 november, 2018|

Tryater mei Doarp Europa yn Grou

Sneon 20 en snein 21 oktober stiet sûnt sawat tsien jier Tryater wer by Krite Grou op it programma. Doarp Europa gie 12 oktober yn premjêre en krige yn de LC mar leafst fjouwer stjerren as wurdearring. Tryater siket yn dizze nije foarstelling mei in grutte groep fan spilers, muzikanten en dûnsers nei de ferhalen fan it Europeeske plattelân. Kommende sneon om 20.00 oere en snein om 15.00 oere is Doarp Europa by Van Vuuren Deuren te bewûnderjen. Wês derby, keapje gau kaarten! Sjoch foar mear ynformaasje dêroer op dizze webside.

Op ’e kofje by Joast yn Museum ‘Hert fan Fryslân’

De bruorren Halbertsma, benammen Joast, ha in protte troch Europa reizge op syk nei âldheden en kulturele tradysjes. Joast syn ‘Kabinet fan âldheden’ wie eins it begjin fan it Frysk Museum. Museum ‘Hert fan Fryslân’ yn Grou wijt dit jier in spesjale eksposysje oan dizze ‘Wrâldboarger út Grou’. It museum jout de besikers fan ‘Doarp Europa’ op fertoan fan harren kaartsje (fan sneon of fan snein) op dy beide dagen fergees in rûnlieding mei dêrby in kopke kofje of tee mei ‘Dimter koeke’. Joast Halbertma wie nammentlik lange tiid dûmny yn Dimter. Foar Freonen fan it museum is ek de tagong sa as altyd fergees, foar oare besikers jildt de gewoane priis. Kofje en koeke stean foar jo klear fan healwei 11 oant healwei 1 oere.

.

zaterdag, 13 oktober, 2018|

Húskeamerfoarstellingen Doarp Europa súkses

De beide húskeamerfoarstellingen fan Doarp Europa op woansdei 3 oktober yn Grou wiene in súkses. De foarstellingen waarden spile yn de húskeamers fan Fraukje Bruggink oan de Haadstrjitte en by Peter van den Broek oan de Foarplecht. By Peter wiene 15 taskôgers en by Fraukje 16 wêrûnder ek in pear Nederlânske toeristen. Dy fûnen it tige aardich, ek om’t it yn it Frysk spile waard. By beide foarstellingen wiene de reaksjes posityf.

 De húskeamerfersy fan Doarp Europa wie in yntime foarstelling mei 3 spilers dy’t as oanrin nei de grutte foarstelling beskôge wurde kin. Dy grutte foarstelling Doarp Europa spilet twa kear by Van Vuuren yn Grou, ntl. op sneontejûn 20 en sneintemiddei 21 oktober. Oan dy foarstelling docht in grutte groep spilers, muzikanten en dûnsers mei. In hiel spektakel dus. Mear ynformaasje op dizze webside. De foarferkeap is al yn folle gong. Mis it net, keapje no jim kaartsje.

 

donderdag, 4 oktober, 2018|

Revu ‘Bylden fan de Bruorren Halbertsma’ online

De revu ‘Bylden fan de Bruorren Halbertsma’ dy’t yn novimber 2000 opfierd is ta gelegenheid fan it 125-jierrich bestean fan de Krite Grou, is no foar elkenien te sjen. Dat makke Krite-foarsitter Wouter de Vries freedtejûn bekend op de jiergearkomste fan Krite Grou by Herberch Oer ‘t Hout. De revu is destiids skreaun troch Jan de Vries en tal fan bekende Grousters dogge deroan mei. It notiidske bestjoer  fan de Krite fûn in fideobân fan de revu yn it argyf en hat dy digitalisearje litten by it Frysk Filmargyf. Ald-Grouster Syds Wiersma, koördinator fan it Frysk Filmargyf, wie der tige wiis mei en hat  soarge dat de bylden fan ‘e wike online set binne. Klik hjir.

Op de jiergearkomste fan Krite Grou  wiene 25 leden ôfkommen. Se hearden dat it der goed foar stiet mei de Krite. De finânsjes op oarder, in ôfwikseljend winterprogramma en de toanielpoat wer folop yn bedriuw. Yn it bestjoer waard ôfskied nommen fan Rieneke Feenstra en Hendrika Vis. Harren plak is ynnommen troch Femke van Heijnsbergen en Betty Hooghiemster. Nei it skoft soarge de Grouster band Volk! noch foar in muzikaal sfearfolle ôfsluting fan de jûn.

zaterdag, 29 september, 2018|

Jiergearkomste en muzykjûn mei Volk!

De kaartferkeap foar it nije Krite-seizoen is begûn! Der steane wer in tal prachtige foarstellingen op it programma, dat wês der gau by. Op 28 septimber binne jim wolkom op ús jiergearokmste.

It bestjoer fan de Krite Grou nûget syn leden fan herte út foar de jierlikse ledegearkomste.

It twadde part fan de jûn binne ek net-leden tige wolkom by it optreden fan Volk!

Datum: 28 septimber 2018

Tiid:
20.00 oere: jiergearkomste (foar leden)
21.00 oere: Muzykjûn mei Volk! (ek foar net-leden; ynrin fan 20.45 oere ôf)

Plak:
Herberch Oer ’t Hout

Wurklist ledegearkomste 20.00 oere:

 1. Iepenjen troch de foarsitter
 2. Ynkommen stikken en meidielings
 3. Ferslach jiergearkomste 22.09.2017*
 4. Jierferslach skriuwer*
 5. Ferslach kaskommisje en beneamen kaskommisje
 6. Jierferslach en begrutting ponghâlder*
 7. Bestjoersferkiezing
  • Ôfgeand en net werkiesber binne Rieneke Feenstra en Hendrika Vis
  • It bestjoer stelt kandidaat: Femke van Heijnsbergen en Betty Hooghiemster
 8. Stân fan saken
 9. Omfreegjen
 10. Sluten

21.00 oere: Muzykjûn mei ús eigen Grouster band Volk! Ek net-leden tige wolkom!

Volk! spilet folk, jazz, eigen lietsjes en ‘neidochdingen’ (covers). En dat allegear yn it Frysk. Se spylje har muzyk mei eigen arranzjeminten en in protte drama, humor en teater.

* De gearkomstestikken binne fia de mail op te freegjen by [email protected]

maandag, 10 september, 2018|

‘n Zomer zonder vrouw… in Grou útferkocht

De foarstelling ‘n Zomer zonder vrouw… in Grou is útferkocht. De foarstelling is freedtejûn 7 septimber op Grouster Merke te sjen yn De Twine, mar alle 500 kaartsjes binne al fuort. It giet hjir om in gearwurking tusken FFF en Krite Grou dy’t deryn slagge binne dizze bysûndere tragikomeedzje, spile troch Ernst Daniël Smid en Bartho Braat, nei Grou te heljen. It is de lêste kear dat it stik te sjen is.

donderdag, 30 augustus, 2018|

Kriteprogramma 2018-2019

It Kriteprogramma foar it nije seizoen is klear. In programma dat neffens ús klinkt as in klok dêr’t elk wol wat fan syn gading yn fine kin, fan toaniel oant muzyk oant film. Jitske Velstra fan Fieldstar hat alles wer in oersichtlik plakje jûn op in prachtige folder dy’t hûs-oan-hûs rûnbrocht wurde sil tagelyk mei it programma fan FFF. Ek op ús webside kinne jim alle ynformaasje oer de Krite en it nije programma fine.

Wy hoopje jim ynkoarten te sjen by ien of mear fan ús foarstellingen. Leden hawwe dêr meast in oantreklike koarting by. Dus, as jim it noch net binne, wurd no lid foar 6 euro jiers. Dat hawwe jim der nei in pear foarstellingen al wer út.

woensdag, 8 augustus, 2018|

Nijsbrief Krite Grou

Hjoed is de earste digitale Nijsbrief fan Krite Grou ferstjoerd nei de Kriteleden mei in by ús bekend mailadres. Dêryn wurdt in priuwke jûn fan wat Grou it kommende winterseizoen oan moaie kultuer ferwachtsje kin. En dat is net gering. Wy binne der yn slagge om mar leafst 7 foarstellingen fêst te lizzen, soms yn de mande mei oaren lykas FFF. De bern wurde net fergetten en ek in filmjûn is opnommen yn de programmearring. Fansels stiet ús eigen Kritetoaniel yn jannewaris wer op de planken. Besjoch de nijsbrief:

Nijsbrief Kritenijs – juny 2018

dinsdag, 12 juni, 2018|

Earste priis Grouster Kritetoaniel

In opstekker foar it Grouster Kritetoaniel. Sneon 21 april binne op de feestjûn fan de STAF yn Fean Plaza yn it Abe Lenstra Stadion de toanielprizen 2017-2018 útrikt. Ús Kritetoaniel krige foar it stik Chez Cherard 167 punten en wûn dêrmei de earste priis yn klasse C. Spylster Jildou Hotsma naam in sjek fan 250 euro yn ûntfangst út hannen fan Peter Tuinman dy’t de prizen útrikte.

De Kriich hie dit jier in wat oare opset. De selskippen wiene yndield yn trije klassen, A, B en C. Ek wiene der prizen foar ferskate kategoryen, lykas bêste spiler en spylster, bêste regisseur, bêste technyk en grutste jonge talint. Dy giene allegear oan de Krite foarby, mar it is fansels prachtich dat der nei acht jier stilstân fuort wer in earste priis yn de wacht sleept is.

De selskippen mei de measte prizen wiene dy út Bantegea en Sint Nyk. Sint Nyk wie ek de winner fan de Kriich mei de earste priis yn klasse A. It wie in bysûndere jûn yn Fean Plaza fanwege it 100-jierrich bestean fan de STAF (Stichting Amateur Toaniel Fryslân).

 

zondag, 22 april, 2018|

Kritetoaniel siket jeugdspilers

No’t it Kritetoaniel nei acht jier de fuotten wer ûnder it gat krijt en mei grut súkses de foarstelling Chez Cherard spile hat, wolle we graach fierder foarút sjen. Ien fan ús ambysjes is om yn Grou jeugdtoaniel fan de grûn te krijen. Dat liket ús net allinnich moai foar de jeugd om se in kâns te bieden har talinten yn dy kreative rjochting te ûntploaien. Wy sjogge it ek as in ynvestearring yn de takomst fan it Grouster Kritetoaniel.

Foar ús jeugdtoaniel sykje we bern yn de leeftyd fan 12 oant 16 à 17 jier. Liket it dy wat ta? Nim dan kontakt op mei Kritefoarsitter Wouter de Vries, telefoan 06-36313185. Wy soene it hartstikke moai fine ast derby komst!

Foar it ‘grutte’ Kritetoaniel soene we ek graach mear spilers achter de hân hawwe. Fierder is der ek achter de skermen altyd fan alles te dwaan, sa as dekôropbou en skilderwurk. Hawwe jo belangstelling? Nim dan kontakt op mei Wouter de Vries. Sjoch ek by In hantsje helpe.

 

 

maandag, 22 januari, 2018|

Súkses Kritetoaniel mei premjêrestik

Freed 19 en sneon 20 jannewaris wie it safier. Nei acht jier stie it Grouster Kritetoaniel wer op de planken. It stik Chez Cherard waard mei fleur en faasje spile yn restaurant Oan ‘t Wetter. It spilet yn Frankryk en der rôlen aardich wat Frânske klanken de seal yn. It wie foar it earst dat it yn ‘t Frysk spile waard, in premjêre dus. De seal wie freed hast en sneon hielendal útferkocht, mei-inoar krapoan 300 besikers!. De reaksjes wiene tige entûsjast en posityf. Grou is bliid en grutsk dat it Kritetoaniel wer werom is!

De spilers yn dit stik binne: Wouter de Vries, Harmen Brouwer, Jildou Hotsma, Joke Poortman en Tjitske de Vries. Ynstekster is  Annie Bosma en Anja Steegstra tekenet foar de rezjy en foar de Fryske oersetting. Assistinsje komt fan Edwin Meester en Wim de Goede (ljocht en lûd), Teatske Jongsma (kleanadvys en schmink), Klaas-Jan Bosma en Terèse IJdema (dekôrûntwerp en skilderwurk) en Jouke Poortman en Klaas Bosma (bouploech). In bysûnder wurd fan tank giet nei gasthear Peter Wouters fan restaurant Oan ‘t Wetter dêr’t we moannenlang twa kear wyks fergees repetearje mochten.

 

zaterdag, 20 januari, 2018|

Freedtejûn noch kaarten Kritetoaniel

De sneontejûn fan de útfieringen fan it Kritetoaniel is útferkocht! Krite Grou spilet it stik Chez Cherard (Bravo) op freed 19 en sneon 20 jannewaris yn restaurant Oan ‘t Wetter op camping Yn ‘e Lijte. Foar freed de 19e binne noch kaarten te krijen, mar wês der gau by. Beide jûnen wurde opfleure mei  muzyk fan de groep No Limits. Mear ynformaasje oer de kaartferkeap en de ynhâld fan it stik is ek te finen op dizze side.

It is al wer acht jier lyn dat it Kritetoaniel foar it lêst op de planken stie.

 

vrijdag, 12 januari, 2018|