In hantsje helpe? 2017-08-28T11:30:48+00:00

In hantsje helpe?

Foaral by de toanielútfierings kinne we altyd wol help brûke. Tink bygelyks oan it meitsjen fan dekôrs: timmerje, fervje, toanielopbouwe, ôfbrekke en oanklaaie (fan toaniel én spilers). Miskien sels ris meispylje yn in stik fan de Krite?

Is it wat foar jo?

Nim dan kontakt op mei Wouter de Vries, telefoannûmer 06 – 36 31 31 85,
of mail nei [email protected]

Nederlandse vertaling