In hantsje helpe?

Wolst do / wolle jo sels ris meispylje yn in stik fan de Krite(jeugd)? Of fynst it leuk om ús te helpen bij in toanielútfiering, we kinne altyd wol help brûke. Tink bygelyks oan it meitsjen fan dekôrs: timmerje, fervje, toanielopbouwe, ôfbrekke en oanklaaie (fan toaniel én fan spilers).

Is dit wat foar dy / jo?

Nim dan kontakt mei ús op fia mail nei info@kritegrou.nl.