In hantsje helpe?

Foaral by de toanielútfierings kinne we altyd wol help brûke. Tink bygelyks oan it meitsjen fan dekôrs: timmerje, fervje, toanielopbouwe, ôfbrekke en oanklaaie (fan toaniel én spilers). Miskien sels ris meispylje yn in stik fan de Krite?         We wolle ek graach begjinne mei jeugdtoaniel yn Grou. Dêrfoar sykje we bern fan 12 – 16/17 jier.

Is it wat foar jo?

Nim dan kontakt op mei Wouter de Vries, telefoannûmer 06 – 36 31 31 85,
of mail nei info@kritegrou.nl.

Nederlandse vertaling