Krite Grou, kultuer tichtby hûs

Wa’t Krite Grou seit, tinkt oan toaniel, ferdivedaasje en gesellichheid.
Kultuer yn eigen doarp: jo hoege der net foar nei de stêd.
Krite Grou, al generaasjes lang in begryp. Wêr’t in lytse mienskip grut yn wêze kin!

Nederlandse vertaling

Programma 2020 – 2021

Gefolgen corona foar Kriteprogramma 2020-2021

Fanwege de corona-krisis hat it Kritebestjoer mei pine yn it hert besletten om alle foarstellingen oant en mei april 2021 te skrassen of út te stellen, ynklusyf it Kritetoaniel yn jannewaris. Wy hiene it programma sa goed as klear, mar troch de 1,5 m-maatregel kinne we te min besikers ûntfange. Ús jeugd hat gelokkich hun ienakters op 9 en 10 oktober 2020 sjen litten, ek al wie dat helaas ek mar foar in lyts publyk.

De al ferkochte kaartsjes blnne ek yn seizoen 2021 -2022 noch jildich. Hâld ús webside yn de gaten en dan spesjaal de rubryk Nijs. Kriteleden krije fia de mail berjocht.

Nederlandse vertaling