home2022-09-14T12:41:46+02:00

Krite Grou, kultuer tichtby hûs

Wa’t Krite Grou seit, tinkt oan toaniel, ferdivedaasje en gesellichheid.
Kultuer yn eigen doarp: jo hoege der net foar nei de stêd.
Krite Grou, al generaasjes lang in begryp. Wêr’t in lytse mienskip grut yn wêze kin!

Kriteseizoen 2022 – 2023 giet fan start!

Kriteseizoen 2022-2023

It Kriteprogramma 2022-2023 leit by jim op de matte, we gean oan de slach!

Ús earste programma-underdiel is gelyk in ekstraatsje.. de workshop Ymprovisaasje-teater op sneon 17 septimber. Jou dy op fia info@kritegrou.nl en we gean gesellich ymprovisearen.. lês der mear oer yn de rubryk Nijs. De workshop kostet ek nochris neat 🙂

Dernei folget de jiergearkomste op 30 septimber o.s.. Ein oktober komt Tryater 2 kear mei ‘Romte’ yn de hal fan Van Vuuren en sneon 19 novimber spielje Joke Tjalsma en Theun Plantinga fan Pier21 de foarstelling ‘Bijke’ yn sporthal De Twine. 

Hâld ús webside yn de gaten en dan spesjaal de rubryk Nijs. Of folgje ús fia facebook en instagram. Kriteleden krije ek fia de mail berjocht.

Foar alle foarstellingen bliuwt natuurlik jilden dat we ús oan de op it momint fan de foarstelling jildende RIVM-rigels oangeande Corona hâlde.

In hiel gesellich Kriteseizoen tawinske!

 

Ga naar de bovenkant