home 2017-10-18T09:14:22+00:00

Krite Grou, kultuer tichtby hûs

Wa’t Krite Grou seit, tinkt oan toaniel, ferdivedaasje en gesellichheid. 
Kultuer yn eigen doarp: jo hoege der net foar nei de stêd.

Krite Grou, al generaasjes lang in begryp. Wêr’t in lytse mienskip grut yn wêze kin!

Nederlandse vertaling

Programma 2017 – 2018