home2020-06-29T11:08:48+00:00

Krite Grou, kultuer tichtby hûs

Wa’t Krite Grou seit, tinkt oan toaniel, ferdivedaasje en gesellichheid. 
Kultuer yn eigen doarp: jo hoege der net foar nei de stêd.

Krite Grou, al generaasjes lang in begryp. Wêr’t in lytse mienskip grut yn wêze kin!

Nederlandse vertaling

Programma 2020 – 2021

Gefolgen corona foar Kriteprogramma 2020-2021

Fanwege de corona-krisis hat it Kritebestjoer mei pine yn it hert besletten om alle foarstellingen oant jannewaris 2021 te skrassen of út te stellen, ynklusyf it Kritetoaniel yn jannewaris. Wy hiene it programma sa goed as klear, mar troch de 1,5 m-maatregel kinne we te min besikers ûntfange. Allinnich de jiergearkomste op tongersdei 1 oktober by Oostergoo giet troch. Nei it skoft sil Auke Zeldenrust dan it bysûndere ferhaal fan in Joadske brulloft út 1939 fertelle dêr’t er yn 2018 it boek De Joodse Bruiloft, een koffer vol oorlogsgeheimen oer skreau.

As de situaasje it talit ha we foar de earste moannen fan 2021 alfêst in programma klearlizzen. It jeugdtoaniel en it kofjekonsert mei Grytz & Grize moasten yn maart 2020 op it lêste momint ôfsein wurde en binne trochskood nei resp. 27 maart by Oan ’t Wetter en 11 april 2021 by Oer ’t Hout. De al ferkochte kaartsjes binne noch jildich. Wy hoopje dat RUG op 17 jannewaris en Inez Timmer op 12 maart trochgean kinne, beide by Oostergoo. Fierder sykje we noch nei in oanbod dat net ôfhinklik is fan de 1,5 m. Ek hoopje we stikem dat ús jeugd de ynstudearre ienakters noch fan’t hjerst opfiere kin en dan 27 maart mei wat nijs komt. Hâld ús webside yn de gaten en dan spesjaal de rubryk Nijs. Kriteleden krije fia de mail berjocht.

Nederlandse vertaling
Go to Top