home2021-09-22T12:41:52+00:00

Krite Grou, kultuer tichtby hûs

Wa’t Krite Grou seit, tinkt oan toaniel, ferdivedaasje en gesellichheid.
Kultuer yn eigen doarp: jo hoege der net foar nei de stêd.
Krite Grou, al generaasjes lang in begryp. Wêr’t in lytse mienskip grut yn wêze kin!

Nederlandse vertaling

Programma 2021 – 2022

 Kriteprogramma 2021-2022

It Kriteprogramma 2021-2022 is klear!  Dit programma wurd hjoed of moarn bij jim troch de bus dien.

Dit jier sil de kaartferkeap lykwols wat oars rinne. Sa bin der foarrich jier al kaarten ferkocht foar de Kuiertocht, Grytz en Grize en Inez Timmer.
Dizze kaarten binne fansels noch steeds jildich. Past de nije datum net, dan kin de kaarten werombrocht wurde. Graach oanjaan fia info@kritegrou.nl of skilje mei 0566 624 967. 

Mar we ha ek nije foarstellingen en dêrfan litte we sa gau as mooglik witte wannear’t en hoe’t dizze kaartferkeap rinne sil.

Foar alle foarstellingen jildt natuurlik dat we ús oan de op it momint fan de foarstelling jildende RIVM-rigels oangeande Corona hâlde.

Hâld ús webside yn de gaten en dan spesjaal de rubryk Nijs. Kriteleden krije fia de mail berjocht.

Nederlandse vertaling
Ga naar de bovenkant