Bestjoer & kontakt

Krite Grou hat in entûsjast en aktyf bestjoer.
Wa ’t dat binne, stiet hjirûnder…

Yn it bestjoer sitte:

Githe van der Meulen / interim-foarsitter
Nynke Roodbergen / skriuwer / Prinses Beatrixweg 6, 9001 JM Grou / 06 51 67 74 60
Betty Hooghiemster / ponghâlder en lede-administraasje / 06 28 55 19 51
Nynke Heida / toaniel / 06 54 10 00 91
Femke van Heijnsbergen / pr en jeugdtoaniel / 06 53 81 01 65
Wieger van Duuren / algemien / 06 33 61 77 86
Renata van der Heide / algemien / 06 11 86 79 95

Jo kinne ús ek oer de mail berikke:

It algemiene mailadres fan Krite Grou is info@kritegrou.nl
De lede-administraasje is te berikken op lid@kritegrou.nl

De Krite is ynskreaun by de Keamer fan Keaphannel ûnder nûmer 40002749.
It banknûmer fan de Krite is NL85 RABO 0131 9975 80.