Bestjoer & Kontakt2017-10-26T14:47:53+00:00

Bestjoer & kontakt

Krite Grou hat in entûsjast en aktyf bestjoer. Hjirûnder fine jo de nammen fan de bestjoersleden.

De Krite is ynskreaun by de Keamer fan Keaphannel ûnder nûmer 40002749.
It banknûmer fan de Krite is NL85 RABO 0131 9975 80.

Jo kinne ús ek oer de mail berikke:

It algemiene mailadres fan Krite Grou is
De lede-administraasje is te berikken op
Foar de kaartferkeap kinne jo maile nei

Nederlandse vertaling