Bestjoer & kontakt

Krite Grou hat in entûsjast en aktyf bestjoer. Hjirûnder fine jo de nammen fan de bestjoersleden.
Yn it bestjoer sitte:

Wouter de Vries / foarsitter / 06 36 31 31 85
Nynke Beetstra / skriuwer / Abbema 15, 9001 GH Grou / 06 50 47 19 10
Herman Oldenhof / ponghâlder en lede-administraasje / Abbema 13, 9001 GH Grou / 0566 62 43 63
Lies Oppedijk / kaartferkeap / 0566 62 49 67
Nynke Heida / toaniel / 06 54 10 00 91
Femke van Heijnsbergen / pr en jeugdtoaniel / 06 53 81 01 65
Betty Hooghiemster / algemien / 06 28 55 19 51

Jo kinne ús ek oer de mail berikke:

It algemiene mailadres fan Krite Grou is
De lede-administraasje is te berikken op
Foar de kaartferkeap kinne jo maile nei

De Krite is ynskreaun by de Keamer fan Keaphannel ûnder nûmer 40002749.
It banknûmer fan de Krite is NL85 RABO 0131 9975 80.

Nederlandse vertaling