Bestjoer & kontakt

Krite Grou hat in entûsjast en aktyf bestjoer. Hjirûnder fine jo de nammen fan de bestjoersleden.
Yn it bestjoer sitte:

Githe van der Meulen / foarsitter
Nynke Roodbergen / wnd. skriuwer / Prinses Beatrixweg 6, 9001 JM Grou / 06 51 67 74 60
Herman Oldenhof / ponghâlder en lede-administraasje / Abbema 13, 9001 GH Grou / 0566 62 43 63
Lies Oppedijk / kaartferkeap / 0566 62 49 67
Nynke Heida / toaniel / 06 54 10 00 91
Femke van Heijnsbergen / pr en jeugdtoaniel / 06 53 81 01 65
Betty Hooghiemster / algemien / 06 28 55 19 51

Jo kinne ús ek oer de mail berikke:

It algemiene mailadres fan Krite Grou is info@kritegrou.nl
De lede-administraasje is te berikken op lid@kritegrou.nl
Foar de kaartferkeap kinne jo maile nei kaarten@kritegrou.nl

De Krite is ynskreaun by de Keamer fan Keaphannel ûnder nûmer 40002749.
It banknûmer fan de Krite is NL85 RABO 0131 9975 80.

Nederlandse vertaling