Jeugdtoaniel Krite Grou

Krite Grou siket jonges en famkes foar it jeugdtoaniel!

Wat it jeugdtoaniel oanbelanget ha we net stil sitten de ôfrûne moannen. It kommende seizoen kin de Grouster jeugd op ‘e nij meidwaan oan teaterworkshops en yn it foarjier fan 2020 meidwaan oan ienakters!

Jan Arendz en Marijke Geertsma fan J&M Teaterwurk hawwe jierrenlange ûnderfining yn it ‘echte’ teater en wolle (nei de hjerstfakânsje) op 3 jûnen teaterworkshops fersoargje! Dat jout de jeugd de mooglikheid harren aktear-skills te ûntwikkeljen foar……
….. in jûn mei ienakters, fersoarge troch dizze jeugdspilers op sneon 28 maart by Oan ’t Wetter!!! Dy ienakters sille regissearre wurde troch Alinda Talsma, in Grouster dy’t dy útdaging graach mei ús oangiet.

Sadree’t wy witte hoefolle jonges en famkes meidwaan wolle, kinne wy op syk gean nei geskikte ienakters en de rollen ferdiele. It repetearjen sil heal jannewaris begjinne en sa’n 10 wiken duorje oant de foarstelling.

Dus, wat wy de jeugd oanbiede koartsein

 • 3 teaterworkshops
  Moandeitejûn fan: 19:00 oere oant 20:30 oere
  Op: 28 oktober, 4 novimber en 11 novimber
  Lokaasje: Part Techniek, De Finnen 10 yn Grou

 • Meidwaan ienakter
  Freedtejûnen fan: 19:00 oere oant 21:00 oere
  Op: 10, 17, 24, 31 jannewaris, 7, 14, 28 febrewaris, 6, 13 en 20 maart
  Lokaasje: Part Techniek, De Finnen 10 yn Grou

Foar it opdwaan fan dizze ‘teater skills’ (dus foar de workshops én it meidwaan oan in ienakter) wolle we in bydrage freegje fan € 25,00. Nêst it opdwaan fan dizze ‘skills’ is ek in protte wille ynbegrepen, want dat stiet foarop!

Alle middelbere skoalbern dy’t yn Grou wenje binne tige wolkom! Se kinne harren hjir foar opjaan oant 1 oktober. Dit kinne se dwaan troch in mailtsje te stjoeren nei [email protected] Ek foar fragen kin in mailtsje stjoerd wurde nei dat adres.

Nederlandse vertaling