Jeugdtoaniel Krite Grou

Einfoarstelling fan de teaterlessen foar de jongerein fan Grou!

Krite Grou hat opnij jong talint fûn!

It seizoen 2023-2024 hat in groep Grouster jeugd opnij meidien oan teaterlessen, begeliede troch Sjoerd Blom. Sjoerd is akteur en amateurtoaniel-regisseur en ek wurket hy graach mei jeugd. Ôfrûne jier hat hy de ymprovisaasjelessen jûn oan ús âldste jeugdgroep en dat wie tige slagge.

De middelbere skoalbern ha samen mei de basisskoalle bern tawurke nei de einfoarstelling fan sneon 16 maart 2024!

Der wie ris…
Wurden die’t by elkenien bekend yn ‘e earen lizze. Mearkes! Mar wat is it mest nije mearke datsto kenst? Wurde der noch wol nije mearkes makke? En wêr soe in mearke hjoed-de-dei oer gean moatte? De jeugd fan Krite Grou is hjir neiop syk gien en sa binne der twa nije mearkes ûntstien. Ek benijd nei wat de Gebroeders Grimm Anno 2024 skriuwe soene? Kom sjen en belibje it mei ús mei:

It ferhaal fan de kakkerlak dy’t te let troch hie dat de gouden badkûp in gat hie!

Er was eens…
Woorden die bij iedereen bekend in de oren liggen. Sprookjes! Maar wat is het meest nieuwe sprookje dat jij kent? Worden er nog wel nieuwe sprookjes gemaakt? En waar zou een sprookje vandaag de dag over moeten gaan?
De jeugd van Krite Grou is hier naar op zoek gegaan en zo zijn er twee nieuwe sprookjes ontstaan. Ook benieuwd naar wat de Gebroeders Grimm Anno 2024 zouden schrijven? Kom kijken en beleef het met ons mee:

Het verhaal van de kakkerlak die te laat door had dat de gouden badkuip een gat had!

Op zaterdag 16 maart voert de jeugd hun sprookjes op in Restaurant Oan’t Wetter. De avond start om 19:30 uur en zal tot ongeveer 21:00 duren. Na afloop kan er natuurlijk nog even gezellig nagepraat worden!