Jeugdtoaniel Krite Grou

It jeugdtoaniel fan Krite Grou

Yn it winterseizoen 2018-2019 is de Krite begûn mei it opsetten fan it jeugdtoaniel. In spesjale, entûsjaste kommisje hat him dêr wakker foar ynset en dat hat fertuten dien. In oprop oan bern fan 12 – 18 jier smiet in tolvetal famkes en jonges op dy’t graach meidwaan woene.

De earste stap wie it folgjen fan trije workshops, fersoarge troch Keunstwurk. Dêryn waard tawurke nei in earste optreden foar publyk yn de foarm fan strjitteater by de iepening fan it wettersportseizoen yn april 2019. It resultaat mocht der wêze, yn moaie kostúms en yn goede ynteraksje mei it publyk.

Foar it seizoen 2019-2020 waarden opnij workshops folge en soe de Kritejeugd foar it earst ein maart 2020 echt op de planken stean by restaurant Oan ’t Wetter mei twa ienakters. Mar doe kaam krekt dêrfoar, healwei maart, corona mei de klompen yn ’t spul. Oktober 2020 binne de ienakters dochs noch opfierd foar in beheind publyk en mei it ynachtnimmen fan de coronamaatregels. Ek wiene se fia in livestream te folgjen.

.

Nederlandse vertaling