Jeugdtoaniel Krite Grou

Teaterlessen foar de jongerein fan Grou!

Krite Grou siket opnij jong talint!

It kommende seizoen 2023-2024 kin de Grouster jeugd opnij meidwaan oan teaterlessen, begeliede troch Sjoerd Blom. Sjoerd is akteur en amateurtoaniel-regisseur en ek wurket hy graach mei jeugd. Ôfrûne jier hat hy de ymprovisaasjelessen jûn oan ús âldste jeugdgroep en dat wie tige slagge.

Teaterlessen basisskoalle bern
Sjoerd sil 6 lessen jaan, weryn hy behannelje sil: romtegebrûk, tekstbehanneling en ymprovisearjen. Dizze lessen wurde jûn op woansdeitejûn 1, 8, 15, 22, 29 novimber en 6 desimber, fan 18:30 – 19:45 oere. De kosten hjirfoar binne (yn totaal) € 50,00 p.p.

Teaterlessen middelbere skoalbern
De âldere jeugd (12 – 18 jier) giet yn 10 lessen mei Sjoerd oan de gong en repetearje ek op woansdeitejûn 1, 8, 15, 22, 29 novimber en 6 desimber en dit giet yn jannewaris ’24 fierder op 10, 17, 24 en 31 jannewaris. Eltse kear fan 20:00 – 21:15 oere. De kosten binne (yn totaal) € 85,00 p.p.

Yn dizze lessen wurdt ek tawurke nei in einfoarstelling op sneon 16 maart 2024. De 5 ekstra repetysjes foar dizze foarstelling binne op woansdeitejûn 7, 14, 28 febrewaris en op 6 en 13 maart.

As der basisskoalle bern binne dy’t ek meidwaan wolle oan dizze foarstelling, sille we sjen as dit moogik is.

De lessen wurde jûn yn it Frysk. Frysk prate hoecht net, mar moast it wol ferstean kinne.

Op sneontemoarn 23 septimber fan 10:30 oant 11:30 oere organissearje wy foar belangstellende bern en harren âlders/fersoargers in ynformaasje gearkomste, Sjoerd is dêr ek by.

Opjaan foar dizze moarn kin oant 18 septimber. Dêrnei kinst dy oant 13 oktober oanmelde foar de teaterlessen. Opjaan kin fia in mail nei jeugd@kritegrou.nl mei deryn dyn namme, basisskoalle groep of middelbere skoalle klas en in tillefoan nûmmer fan dy of dyn âlders/fersoargers.

We sjogge dy/jim graach op sneon 23 septimber! Hast earder al fragen? Mail dan nei jeugd@kritegrou.nl.