Kaartferkeap

De kaartferkeap foar de foarstellingen fan it seizoen 2023-2024 giet op digitale wize. De foarstellingskaarten binne te keap fia MG-Tickets. Der sit in link ûnder de foarstellings op  dizze pagina.

Let op.. Wolle jim fan meardere foarstellingen yn ien kear kaarten keapje, bliuw dan op de webside fan MG-Tickets en kies de foarstellings dêr út.. Doch de  kaarten yn it ‘winkelmantsje’ fan MG-Tickets en dan kinst yn ien kear ôfrekkenje.

Tinke jim oan de splitsing tusken kaarten foar leden en kaarten foar net-leden?
As jim as lid fan de Krite Grou ek gelyk kaart(en) keapje foar net-leden, dan kinne jim dizze ekstra kaarten op de webside fan MG-Tickets fia ‘kaarten net-leden’ tafoegje en keapje.

Fragen oer de kaartferkeap kin fia it mailadres info@kritegrou.nl oan ús stjoerd wurde. We komme dan sa gau as mooglik mei in reaksje.

Cabaretpoel 2023

Sneon 7 Oktober 2023 – 20:00 oere

Sneon 7 Oktober 2023 –  20:00 oere

Kattekwea, in Oade oan Irolt

Snein 29 oktober 2023 – 15:00 oere

Snein 29 oktober 2023 – 15:00 oere

Fêste Grûn | JM Teaterwurk

Sneon 18 novimer 2023 – 20:00 oere

Sneon 18 novimer 2023 – 20:00 oere

Rjochtstreeks út Grou (RUG)

Snein 7 jannewaris 2024 – 11:00 oere

Snein 7 jannewaris 2024 – 11:00 oere

Kritetoaniel | In nije opset dit jier

Freed 19 jannewaris 2024 – 20:00 oere

Freed 19 jannewaris 2024 – 20:00 oere

Sneon 20 jannewaris 2024 – 20:00 oere

Sneon 20 jannewaris 2024 – 20:00 oere

Krite jeugd

Sneon 16 maart 2024 – 19:30 oere

Sneon 16 maart 2024 – 19:30 oere

Allinnich Anna – Script: Tet Rozendal

Sneon 30 maart 2024 – 20:00 oere

Sneon 30 maart 2024 – 20:00 oere

Freonen fan Krite Grou LIVE!

Snein 14 april 2024 – 15:30 oere

Snein 14 april 2024 – 15:30 oere