Kaartferkeap

De kaartferkeap foar de foarstellingen fan it seizoen 2021-2022 start
moandei 4 oktober 2021.
De kaarten die’t foarrich jier al ferkocht binne foar de Krite-Kuiertocht, Grytz en Grize en Inez Timmer binne noch steeds jildich.
De kaartferkeap foar de foarstelling Wat Soesto! fan Pier21 giet online.Fia de webside www.Pier21.nl kin de kaarten by VanPlan kocht en gelyk digitaal betelle wurde. Ek sil der in link op ús webside komme by it programma-underdiel Wat Soesto! Fia die link komst op deselde VanPlan side om kaarten te keapjen en te beteljen.
De kaartferkeap foar de foarsteliing Heit en Soan fan Tryater/Wittermans sil sawol online fia Tryater.nl as fia ús eigen 4 spoaren rinne.
De kaarten foar de oare foarstellingen binne fanôf moandei 4 oktober te keap fia ûndersteande 4 spoaren.
De leden fan de Krite krije koarting op de kaarten.

De kaartferkeap ferrint fia fjouwer spoaren

 • By Dierespesjaalsaak Jan&Japke, Haadstrjitte 40 yn Grou.
  Kaarten kinne dêr betelle en ophelle wurde. By Jan&Japke leit in ledelist, sadat dúdlik is wa’t rjocht op koarting hat. De koarting jildt allinnich foar minsken dy’t persoanlik lid binne. Foar ien persoan dus. Telefoan 0566 – 62 31 40

 • Reservearje fia it mailadres kaarten@kritegrou.nl.
  Meld dan yn alle gefallen jo namme, de foarstelling en hoefolle kaarten jo ha wolle. De koarting jildt allinnich foar minsken dy’t persoanlik lid binne. Foar ien persoan dus. As der by it tal bestelde kaarten meardere leden sitte, dan graach de nammen fan dy leden derby sette. Jo krije altyd in mailbefêstiging en de kaarten lizze op namme foar jo klear by de foarstelling.

 • Telefoanysk reservearje.
  Dat kin by bestjoerslid Lies Oppedijk, telefoan 0566 – 62 49 67. De kaarten lizze dan op namme foar jo klear by de foarstelling.

 • Oan de seal salang’t der noch kaarten binne.

  It banknûmer fan de Krite is NL 85 RABO 0131 9975 80.

Nederlandse vertaling