Kaartferkeap

De kaartferkeap foar de foarstellingen fan it seizoen 2022-2023 giet op digitale wize. De foarstellingskaarten fyne jo ûnderoan op dizze side. 

Foar de foarstelling ‘Romte’ fan Tryater is de kaartferkeap fia de webside fan Tryater sels al iepene. Mei de aksjekode KG2022 krije Kriteleden koarting op de tagongspriis foar ‘Romte’.

De kaarten die’t yn de coronajierren 2021 en 2022 al ferkocht binne foar de Krite- toanieljûnen en RUG binne noch steeds jildich.

Fragen oer de kaartferkeap kin fia it mailadres info@kritegrou.nl oan ús stjoerd wurde. We komme dan sa gau as mooglik mei in reaksje.

Bijke – Pier 21

Sneon 19 novimber 2022 – 20.00 oere

kaarten foar leden

Sneon 19 novimber 2022 – 20.00 oere

kaarten foar net leden

Rjochtstreeks út Grou (RUG)

Snein 8 jannewaris 2023 – 11.00 oere

kaarten foar leden

Snein 8 jannewaris 2023 – 11.00 oere

kaarten foar net leden

Grouster Kritetoaniel – Griener Gers

Freed 20 jannewaris 2023 – 20.00 oere

kaarten foar leden

Freed 20 jannewaris 2023 – 20.00 oere

kaarten foar net leden

Sneon 21 jannewaris 2023 – 20.00 oere

kaarten foar leden

Sneon 21 jannewaris 2023 – 20.00 oere

kaarten foar net leden

Snein 22 jannewaris 2023 – 15.00 oere

kaarten foar leden

Snein 22 jannewaris 2023 – 15.00 oere

kaarten foar net leden

Breinroer – Ús man

Freed 10 maart 2023 – 20.00 oere

kaarten foar leden

Freed 10 maart 2023 – 20.00 oere

kaarten foar net leden