Kofjekonsert Grytz&Grize giet net troch

It kofjekonsert fan Grytz&Grize dat kommende snein yn it Theehuis plakfine soe, giet fanwege de maatregels oangeande it coronafirus net troch. Nei’t it Kritebestjoer earst noch optimistysk wie, ûntstiene der by it Theehuis, by de artysten en by it bestjoer hieltyd mear twivels oft it wol ferantwurde wie. Boppedat soe it Theehuis mei syn restaurantgasten derby boppe de 100 gasten komme kinne en dat is tsjin de nije regels.
Konklúzje: nee, it moat net wêze.

Hoe giet it no fierder? As it corona-firus him deljûn hat, besiket it Kritebestjoer in nije datum te prikken, Wannear’t dat is, is net te sizzen, miskien wurdt it wol in simmerkonsert. Fansels allegear yn oerlis mei it Theehuis en mei Grytz&Grize. Kaartsjes dy’t kocht binne bliuwe jildich, dus goed bewarje. Minsken dy’t it jild werom ha wolle, kinne in mailtsje stjoere nei kaarten@kritegrou.nl.

It jeugdtoaniel op 28 maart om 20.00 oere by Oan ’t Wetter giet wol troch sa’t it no stiet. It tal besikers bliuwt dêr wis ûnder de 100 en de jeugd is der klear foar. Mar ek dêr jildt: ûnder foarbehâld fan mooglik nije ûntwikkelings.