Ekstra foarstelling fan ‘Us man’ op sneon 11 maart 2023!

Breinroer spilet ‘Us man’ op freed 10 maart 2023 by Oostergoo. Dizze foarstelling is al útferkocht, geweldich!
It Krite bestjoer hat in ekstra jûn regelje kinnen op sneon 11 maart, sadat noch mear leden, en net-leden ek natuurlik, fan dit humoristyske twalûk genietsje kinne.
De kaarten foar ‘Us man’ binne digitaal te keap op dizze websyde ûnder it kopke Kaartferkeap.
Sjogge we jim freed 10 of sneon 11 maart yn Oostergoo? Beide dagen begjint de foarstelling om 20:00 oere. Graach oant dan!