Foarstelling Echt Wier! útferkocht!

De foarstelling Echt Wier! op 18 maart 2022 is al hielendal útferkocht.
Jan Arendz en Marijke Geertsma fan J&M Teaterwurk spielje yn hun eigen wenplak foar in folle grutte seal fan Oostergoo. We fyn dit fansels moai nijs om te melden!

Der binne noch wol kaarten te keap foar de foarstelling Heimatlân op 11 maart. Inez Timmer docht dan in Frysk muzikaal kabaretprogramma mei pianobegelieding fan Peter van der Zwaag. Ek dizze foarstelling is yn de grutte seal fan Oostergoo.

Ek kin der noch kaarten kocht wurde foar it kofjekonsert fan Grytz & Grize op snein 10 april. Dit konsert is yn de Jeugdherberch Oer’t Hout.