Jeugdtoaniel giet net troch

Krekt as earder it kofjekonsert fan Grytz & Grize op snein 15 maart net trochgie, jildt no datselde ek foar ús jeugdtoaniel op sneon 28 maart. Tige sneu foar de bern dy’t nei wiken fan repetearjen sa goed as klear wiene foar harren debút op it toaniel.

De sûnens fan minsken stiet op dit stuit fansels op nûmer ien en yn de striid tsjin it coronafirus ha we as bestjoer dan ek alle begryp foar de fiergeande maatregels dy’t nommen binne.

Foar sawol it kofjekonsert as it jeugdtoaniel jildt dat it gjin ôfstel mar útstel is. Allinnich kinne we noch mei gjin mooglikheid sizze wannear’t it dan wêze sil. Foar beide jildt ek dat de kochte kaartsjes jildich bliuwe, dus goed bewarje. Minsken dy’t it jild werom ha wolle, kinne in mailtsje stjoere nei kaarten@kritegrou.nl.

We hoopje dat we de folgjende kear mei in fleuriger berjocht komme kinne en nije data foar de beide foarstellingen melde kinne.

Foar de kommende wiken winskje we elk sterkte en solidariteit. En sûnens fansels!
Der komme grif wer bettere tiden.

Bestjoer Krite Grou