Tante Jellebel yn de krystfakânsje

De krystfakânsje stiet foar de doar. fansels ha we dan de krystdagen en de jierwiksel as ferdivedaasje. Mar de bern wolle ek wolris wat oars en bûten boartsje kin yn  de wintertiid ek lang net altyd. Gelokkich komt it Hymphamp Jeugdteater 28 desimber mei twa foarstellingen nei Grou.

De earste foarstelling begjint dy freedtemiddeis om 14:00 oere en is foar de ûnderbou fan de basisskoalle, groep 1 o/m 4: Tante Jellebel’s toetje. It giet oer in toetjeswedstriid, de ko Klaartje en tante Jellebel.

Om 15:30 oere begjint dêrnei foar de boppebou, groep 5 o/m 8, de foarstelling: Tante Jellebel en it jubileumfeest. Oer disko, DJ fireball, pankoeken, taart en ferkearing.

De foarstellingen binne  28 desimber by hotel Oostergoo, se duorje elk 45 minuten en binne meartalich. De tagong foar bern en begelieders is 5 euro. Foar mear ynformaasje sjoch fierder op dizze webside.