Start Jeugdtoaniel Krite Grou

Tongersdei 7 maart wie yn OSG Sevenwolden de earste fan trije workshops foar it jeugdtoaniel fan Krite Grou. Der diene tolve Grouster bern fan tusken 13 en 18 jier oan mei en it entûsjasme wie grut! De workshops wurde mei mooglik makke troch de STAF (Stichting Amateur Toaniel Fryslân) en fersoarge troch Grytha fan Keunstwurk. Grytha die allerhanne soarten oefeningen mei de bern en dy diene dêr fol oerjefte oan mei. Doe’t Grytha frege oft se yn groepkes wat tariede woene foar in strjitteater, kamen der hiele aardige stikjes út. Mooglik binne dy te brûken op 14 april by de iepening fan it Wettersportseizoen yn Grou.

It is fansels prachtich dat yn Grou, nei it opnij ta libben kommen fan it grutte Kritetoaniel, no ek it jeugdtoaniel fan de grûn liket te kommen. Want ek by ús Kritetoaniel jildt: de jeugd hat de takomst!