Prachtich kofjekonsert slút Kriteseizoen ôf

Snein 7 april hat Krite Grou it seizoen mei in prachtich kofjekonsert ôfsletten. Op de sa goed as útferkochte boppeste ferdjipping fan It Teehûs koe it publyk genietsje fan in tige ôfwikseljend Frysk muzikaal programma. Dat waard fersoarge troch de sjongers Marcel Smit en Gerbrich van Dekken en de band It Grutte Guod mei de betûfte muzikanten Wander van Duin en Josse Postma.

Ien aktiviteit noch: by de iepening fan it wettersportseizoen sil ús jeugdtoaniel foar it earst optrede, op strjitte. Se binne snein 14 april te sjen by it terras fan Amicaal.

De Krite giet yn de simmerrêst. Yn Grou binne dan genôch oare moaie dingen te rêden. It winterprogramma 2019-2020 fan de Krite is sa goed as rûn. We hawwe wer in moai en fariearre oanbod foar jim gearstald. We hâlde jim op de hichte. Earst allegear in prachtige simmer tawinske!