Noch kaarten foar Leny Dykstra en RUG

Foar de foarstellingen fan Taal op it Spoar fan Leny Dykstra op freed 22 novimber en it programma RUG op snein 15 desimber, beide by hotel Oostergoo, binne noch kaarten, ek oan de seal te krijen. Mis it net! Foar mear ynformaasje sjoch fierder op dizze webside.