Nij Kriteprogramma klear

It Kriteprogramma foar it kommende winterskoft 2019-2020 is klear. De leden fan de Krite hawwe dêr al in nijsbrief oer krigen. Dy nijsbrief kinne jim hjir lêze: Nijsbrief Kritenijs – july 2019. Dêryn ek nijs oer ús jeugdtoaniel.

It programma is yntusken printe en sil yn augustus hûs-oan-hûs rûnbrocht wurde. Dan sil ek de webside oanpast wêze mei alle ynformaasje oer it nije seizoen. De kaartferkeap giet los op 1 septimber.