Meld dy oan foar workshop jeugdtoaniel

Krite Grou is drok dwaande mei it opsetten fan in ôfdieling jeugdtoaniel. Ferskate jonges en famkes hawwe har al oanmeld, mar we wolle der graach noch mear by hawwe. Miskien liket it dy wol hiel aardich, mar hast dochs noch wat twivels oft it wol wat foar dy is. Om dêrachter te kommen kinst no meidwaan oan in workshop jeugdtoaniel.

Dus, sit der in in stjer yn dy? Bist tusken de 13 en 18 jier âld? Jou dy dan op troch in mail te stjoeren nei Krite Grou. Dan nimme we sa gau mooglik kontakt mei dy op.

Besjoch hjir it filmke.