Kritetoaniel sneontejûn útferkocht

Freed 17, sneon 18 en snein 19 jannewaris stiet it Kritetoaniel wer foar jim op de planken. Der is de ôfrûne moannen hurd wurke om der wat moais fan te meitsjen en elk hat der sin oan. Sneontejûn is al útferkocht, foar freed en snein binne noch kaarten te krijen.

Eurohotel keamer 719,
ien hotelkeamer…. twa ferhalen. Wêr giet it ek al wer oer?
It earste ferhaal giet oer Klaske en Sander Dykstra. Se sliepe jûn yn keamer 719 fan it Eurohotel yn Ljouwert want harren hûs is hjoed opnij yn ‘e ferve set en…. o ja se binne hjoed 24 jier troud! Hie harren houlik net wêze moatten?
It twadde ferhaal giet oer in houlik dat hjoed begjinne sil. Mirjam, de dochter fan Romke en Nynke Hoekstra, sil hjoed trouwe. Alle gasten binne yn de ‘blauwe seal’ fan it Eurohotel byelkoar. Mem Nynke wachtet yn keamer 719 op Mirjam, dy’t noch hieltyd yn de badkeamer is.

De rezjy is yn hannen fan Wybe Koldijk en assistinte/ynstekster is Rolien Stapel. De seis spilers binne: Gertrude Ruhof, Aucke Bergsma, Jolijn de Boer, Herman Tichelaar, Hilda Dijkema en Ytzen Wassenaar.
Freed en sneon begjint it om 20.00 oere en snein om 15.00 oere. Plak: Restaurant Oan ’t Wetter.
Kaartsjes: leden € 11,- en net-leden € 13,50.

Mis it net, wês der gau by!

Keamer 719