Kom nei it Kritetoaniel op 17, 18 of 19 jannewaris

It is hast sa fier, it Grouster Kritetoaniel stiet op freed 17, sneon 18 en snein 19 jannewaris wer foar jim klear. It stik Eurohotel keamer 719 is in bewurking fan Plaza hotel suite 719 fan Neil Simon. It bestiet út twa ferhalen dy’t beide spylje op deselde hotelkeamer. Yn it iene ferhaal giet it oer in stel dat 24 jier troud is en yn it oare giet it foaral oer in heit en mem fan in dochter dy’t dy deis trouwe sil, mar har opsletten hat yn de badkeamer fan keamer 719.

De rezjy is yn hannen fan Wybe Koldijk en assistinte/ynstekster is Rolien Stapel. De seis spilers binne: Gertrude Ruhof, Aucke Bergsma, Jolijn de Boer, Herman Tichelaar, Hilda Dijkema en Ytzen Wassenaar. Wachtsje net te lang, keapje no kaarten!

Besjoch hjir ús YouTube-filmke.

.

Keamer 719