J&M Teaterwurk útferkocht

De foarstelling De man fan dyn libben dy’t Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma freed 25 oktober spylje by hotel Oostergoo is útferkocht! Spitich foar de Grousters dy’t it ek graach sjen wolle, mar noch gjin kaartsje hawwe. Dy sille no nei in oar plak yn Fryslân moatte. Sjoch dêrfoar op de webside fan J&M Teaterwurk.

Foar de oare Kritefoarstellingen binne noch wol kaartsjes, mar wês der gau by. No sneon, 12 oktober, spilet Tryater by Van Vuuren de foarstelling Raze om Protters en tongersdei 24 oktober komt it Hymphamp Jeugdtheater by hotel Oostergoo mei twa prachtige útfieringen fan Tante Jellebel foar de basisskoallebern. Spesjaal omtinken ek foar Taal op it spoar fan Leny Dykstra mei as reade tried de ferstoarne Grouster komponist Cees Bijlstra. Op freed 22 novimber by hotel Oostergoo.