Jiergearkomste Krite Grou en film Krite-revu

De kaartferkeap foar it nije Krite-seizoen is begûn! Der steane wer in tal prachtige foarstellingen op it programma, dat wês der gau by. Op 20 septimber binne jim wolkom op ús jiergearokmste.

It bestjoer fan de Krite Grou nûget syn leden fan herte út foar de jierlikse ledegearkomste.

It twadde part fan de jûn binne ek net-leden tige wolkom. Op in grut skerm sil dan de film toand wurd dy’t makke is fan de revu Bylden fan de bruorren Halbertsma út it jier 2000.

Datum: 20 septimber 2019

Tiid:
20.00 oere: jiergearkomste (foar leden)
21.00 oere: film revu Bylden fan de bruorren Halbertsma (ek foar net-leden)

Plak:
Jeugdherberch Oer ’t Hout

Wurklist ledegearkomste 20.00 oere:

  1. Iepenjen troch de foarsitter
  2. Ynkommen stikken en meidielings
  3. Ferslach jiergearkomste 28.09.2018
  4. Jierferslach skriuwer
  5. Jierferslach en begrutting ponghâlder
  6. Ferslach kaskommisje en beneamen kaskommisje
  7. Bestjoersferkiezing: Ôfgeand en werkiesber binne Wouter de Vries en Nynke Heida
  8. Stân fan saken en foarútblik kommend winterskoft
  9. Omfreegjen
  10. Sluten

21.00 oere: Revu Bylden fan de bruorren Halbertsma (ek net-leden tige wolkom)

De revu Bylden fan de bruorren Halbertsma, skreaun troch Jan de Vries, is yn novimber 2000 opfierd ta gelegenheid fan it 125-jierrich bestean fan Krite Grou. De fideo-opname dy’t Hein van Vliet derfan makke, is op fersyk fan de Krite digitalisearre troch it Frysk Filmargyf.

Oan de revu dogge tal fan Grousters mei. It like ús aardich om de bylden nei 19 jier noch in kear op in grut skerm mei-inoar werom te sjen. De spilers binne no fansels in slach âlder, mar grif noch werkenber.