In stim op de Krite is jild wurdich

Sa’t we de Kriteleden yn in mail al witte litten hawwe, hat de Rabobank syn sponsorbelied wizige. Oant no ta stipe de bank ús jierliks mei in fêst bedrach. Fan dit jier ôf kinne ferienings har by de Rabobank oanmelde om mei te dwaan oan in nije opset om jild binnen te heljen. Minsken dy’t lid binne fan de Rabobank (dat kin fergees) kinne har stim útbringe op de feriening(s) dy’t se in waarm hert tadrage. In rekken by de bank is net foldwaande, men moat lid wêze om stimme te kinnen. De leden fan de bank krije in stimkaart tastjoerd. Dan geane se nei de Rabo-webside en wiist it him fansels. Stimme kin oant 11 oktober. Stypje ús en stim op de Krite! Klik hjir.