Desimber-nijsbrief Krite Grou

It lêste Kritenijs kinne jim lêze yn ús desimber-nijsbrief. Dêryn in oersjoch fan wat ús dit seizoen noch te wachtsjen stiet, mar ek wat we al fêstlein hawwe foar it winterskoft 2019-2020. Fierder winskje we elk in lokkich en sûn 2019 ta. Ek dan sjogge we jim graach by ús foarstellingen. As earste op 18, 19 of 20 jannewaris by ús eigen Kritetoaniel (foto).

Besjoch ús nijsbrief:

Nijsbrief Kritenijs – desimber 2018