Desimber-nijsbrief 2019 Krite Grou

It lêste Kritenijs kinne jim lêze yn ús desimber-nijsbrief. Dêryn in oersjoch fan wat dit seizoen west, wat noch komt en al wer inkele plannen foar takom winterskoft. We hawwe 2019 op 15 desimber ôfsletten mei RUG. Yn in útferkocht Oostergoo koene we genietsje fan de prachtige ferhalen fan Riemer van der Velde, Douwe Visser en Jos Thie. Presintator Freark Smink hie dêr mei ûnferwachte fragen en kwinkslaggen ek in belangryk oandiel yn.

Foar it jier 2020 winskje we jim fansels alle goeds ta. Ek dit jier sjogge we jim wer graach by ús foarstellingen. As earste op 17, 18 of 19 jannewaris by ús eigen Kritetoaniel mei it stik Eurohotel keamer 719.

Besjoch ús nijsbrief:

Nijsbrief Kritenijs – desimber 2019