‘Bokwert’ útferkocht

De foarstelling ‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ fan J&M Teaterwurk op sneon 14 oktober yn Hotel Oostergoo is útferkocht!

Foar de oare Krite-foarstellingen binne noch wol kaarten te krijen: it kofjekonsert fan Bauke van der Woude & Campbell op snein 12 novimber, Achmea Culpa mei Kredyt op freed 8 desimber en it Grouster Kritetoaniel op 19 en 20 jannewaris. Sjoch foar mear ynformaasje en de kaartferkeap fierder op dizze webside.