Jiergearkomste 2023

Mei nei it skoft Dick Willemsen, frijwilliger by Grou2030 en noch folle mear… Wy begjinne it Krite-seizoen 2023-2024 yn de boppeseal fan Het Theehuis mei de jiergearkomste foar al ús Kriteleden. Nei it skoft binne ek net-leden tige wolkom. Dick Willemsen is as Grouster frijwilliger tige aktyf by ûnder oaren de Pont fan Gastvrij Grou, Grou2030 en de Dorpskoöperaasje. Hy sil ús fertelle oer syn ‘drive’ om dit te dwaan en sil ús byprate oer de Dorpskoöperaasje.

Oare foarstellings