Krite jeugd

DIT IS DE OPSET
Teaterlessen
Ek dit jier, ûnder lieding fan Sjoerd Blom kinne der wer teaterlessen folge wurde yn twa groepen:
– basisskoalle bern (groep 7&8)
– middelbere skoalbern (oant 18 jier)
Dizze lessen wurde jûn fan woansdeitejûn 1 novimber 2023 ôf.

Útfiering
Der sil nei de lessen repeteard wurde om ta te wurkjen nei in echte foarstelling yn maart 2024.

Mear ynfo en opjefte
www.kritegrou.nl/jeugdtoaniel

Oare foarstellings