Freonen fan Krite Grou LIVE!

Ôfrûne seizoen in grut sukses, dus komme we dit jier mei de 2e edysje fan Freonen fan Krite Grou LIVE; in live muzykmiddei foar jong en âld! Mei ferskate musyk genres en foar it grutste part komme ús artysten fan dizze middei út Grou sels!!

Mis it net en lit dy muzikaal ferrasse!

Oare foarstellings