Verhalenavond – Ferhalenjûn | Myn Reis

Op Ferhalenjûn moetet hiel Fryslân inoar om te harkjen nei persoanlike ferhalen.

Elkenien hat wol in ferhaal. Yn 2023 fertelle we mekoar ferhalen op 17 novimber. Ek yn Grou, rûnom de Sint Pitertsjerke. It tema is ‘Myn Reis’! Dat kin gean oer in wereldreis, in innerlike reis, een fluchtferhaal of in reis dy’st noch graach ris meitsje wolst. Harkje jimme mei nei de Grouster ferhalenfertellers?

Oare foarstellings