Tryater – Romte In Sitcom oer wenjen

In Sitcom oer wenjen

Yn dizze komyske en krityske sitcom reizgest mei fjouwer personaazjes troch de tiid. Mei har belibbest (of belibbest op ’e nij) de wenningneed yn de jierren ‘50, de útwrydske wenideeën fan de jierren ‘70 en de yndividualisearring yn de jierren ‘90. Om úteinlik yn it no te kommen, dêr’t in nije wenkrisis him oantsjinnet. Fine de fjouwer dé wenfoarm fan moarn?

Konsept/tekst/regy: Eelco Venema
Spilers: Beppe Costa, Lourens van den Akker, Marjolein Ley en Pleun de Roode

Oare foarstellings