Freonen fan Krite Grou LIVE!

Op sneintemiddei 2 april fynt de earste edysje fan Freonen fan Krite Grou LIVE! plak.
In live musykmiddei foar jong en âld, mei ferskate musykgenres en foar it grutste part komme ús artysten fan dizze middei út Grou sels wei.
Fan pop&soul, gefoelige ballads, akoestyske rock tot soul&wsing, alles op ien middei live te hearen yn Grou.

De artysten fan dizze middei binne:
Sytske, Gosse & Romke (Pop & Soul)
Anne Marije (Gefoelige ballads)
Hot & Toasty (Pop, Soul & Swing)
Dante & David (Akoestyske Rock & Metal)


Oare foarstellings