Pier21 – Wat soesto!

Wat Soesto!, in foarstelling fan Freark Smink, is in portret oer in hjoeddeistige boer yn in bysûndere famylje. It ferhaal is basearre op eigen ûnderfinings yn it ferline.

Jos Thie hat de regy, Freark Smink is sels de boer en Klaasje Postma syn mem.

Oare foarstellings