Rjocht yn ’t hert – in muzikale komeedzje mei in swart rântsje

Irene Dorée wennet yn in smûk flatsje mei in balkon. Wy prate oer de jierren sechtich. Hja liket in flotte, mar wat sweverige frou. Fannejûn is foar har in hiel spesjale jûn dêr’t de televyzje ‘de haadrol’ yn spilet. Mar dan wegeret it apparaat. Reparateur Freddy Posthuma moat it ding reparearje. Hy is in praktysk man en yn alles it tsjinoerstelde fan Irene. Mar yn harren foarkar foar films en bakte jierpels fine se inoar. Oant Freddy yn ‘e gaten kriget wat frou Dorée op dizze spesjale jûn fan doel is.

It bysûndere fan ‘Rjocht yn ‘t hert’ is dat it publyk nei it skoft sels kieze mei hoe dat it ôfrint. Krije se inoar? Of rint de saak dochs yn it hûndert? It slot is der lykwols net minder ferrassend om.

Spilers: Inez Timmer en Thijs Meester
Bewurking en regy: Hans Brans,
Oersetting: Inez Timmer en Hans Brans

Nederlandse vertaling

Oare foarstellings