J&M Teaterwurk – Echt wier

Echt Wier! is in foarstelling
mei ferhalen en anekdotes
oer deistige saken,
oer trou en iensumheid,
oer opromje en bewarje,
oer sliepe en wekker lizze,
oer waar en wyn,
oer doe, oer no, oer aanst.

Jan Arendz en Marijke Geertsma ferbrekke de stilte, fertelle ferhalen en spylje sênen, komysk en út it libben sels. In nij oarspronklik Frysk toanielstik fan Bonne Stienstra. Mei as spesiale gast Frâns Faber, tekenaar, yllustrator en muzikant.Yn de regy fan Bruun Kuijt.

Oare foarstellings