Krite Kuiertocht

Wat kinne jimme ferwachtsje?
In kuier by fjouwer lokaasjes lâns yn it sintrum fan Grou. Op elke lokaasje wurd in (lytse) foarstelling jûn. Ek foar in ‘hapke en drankje’ wurdt soarge. Der binne maksimaal fjouwer groepen kuierders en dy wikselje nei eltse foarstelling wer fan lokaasje.

Oare foarstellings