Jiergearkomste mei nei it skoft: Jan Arendz en Marijke Geertsma

Wy begjinne ús nije Krite-seizoen 2021-2022 mei de jiergearkomste foar al ús Kriteleden. Nei it skoft (fan 20:45 ôf) binne ek net-leden tige wolkom om te harkjen nei Jan Arendz en Marijke Geertsma mei ‘Fan skript oant foarstelling’.

Oare foarstellings