Bauke van der Woude & Campbell Forbes – Kofjekonsert

Bauke út Dokkum en Campbell fan de Bahama’s sjonge yn it Frysk en Stedsfrysk.
Oer foarbije tiden, hjoed-de-dei, oer de bernsbern, de maitiid, de skoalle fan doe, fitness, de leafde, it libben, wêrom’t se beide Fries binne….. en gean sa mar troch.

Selsmakke en werkenbere lietsjes rjocht út it hert en mei oertsjûging brocht. Faak fleurich en mei humor, soms kritysk of earnstich. Fan flintertin oant spikerhurd. It libben lûkt oan jo foarby. Om koart te kriemen: lietsjes dy’t jo op it puntsje fan de stoel hâlde.

Oare foarstellings