Jiergearkomste mei nei it skoft Klazina Hofstee

Wy begjinne it Krite-seizoen 2022-2023 yn hotel Oostergoo mei de jiergearkomste foar al ús Krite­leden. Nei it skoft binne ek net-leden tige wolkom.

We ha dan Klazina Hofstee te gast. Klazina wennet al flink wat jierren yn Grou en sy sil ús fertelle oer har wurk by Omrop Fryslân.

Se makket u.o. de lytse reportages fan de rubryk ‘HEA’, jim sille har stim grif herkenne.

Oare foarstellings