Rjochtstreeks út Grou (RUG) – Freark Smink, Jantien de Boer,
Lutz Jacobi en Hans Anker

(ûnder foarbehâld fan de RIVM-rjochtlinen y.f.m. corona)

Foarich jier wie de earste RUG in grut súkses. Oansprekkende gasten en in útferkochte seal. De Krite is der op ’e nij yn slagge om trije Friezen fan kwizekwânsje nei Grou te heljen. Ûnder de betûfte lieding fan Freark Smink krije we grif in tal moaie ferhalen en opfallende útspraken te hearren fan:

  1. Jantien de Boer, sjoernaliste en columniste by de Ljouwerter krante:
  2. Lutz Jacobi, PvdA-politika en direkteur fan de Waadferiening;
  3. Hans Anker, strafpleiter, Feanfan en twalingbroer fan Wim.

Oare foarstellings