Ienakters Jeugdtoaniel Krite Grou

(ûnder foarbehâld fan de RIVM-rjochtlinen y.f.m. corona)

It dekôr wie sa goed as klear, twa spylsters hiene in grime-workshop folge, de tekst siet der yn en der wiene al aardich wat kaartsjes ferkocht…. En doe moasten we alles ôfsizze….

Ús jonge talinten sjogge der nei út om harren keunsten te fertoanen en de ienakters dy’t se yn maart 2020 opfiere soene, sa gau mooglik oan jim sjen te litten. De ferkochte kaartsjes bliuwe jildich. We hoopje dat der kommende hjerst noch mooglikheden komme, mar mocht dat net sa wêze, dan wurdt it 27 maart 2021. Mocht it wól slagje, dan stiet de Krite-jeugd dy 27ste maart mei wat nijs op de planken.

Nederlandse vertaling

Oare foarstellings