Ienakter(s) Jeugdtoaniel Krite Grou

Foar it earst offisjeel yn it Kriteprogramma opnommen: in jûn fersoarge troch ús eigen jeugdtoaniel. Der is yn 2018 en ’19 hurd wurke om yn Grou it jeugdtoaniel fan de grûn te krijen. In entûsjaste ploech jonges en famkes hat toanielworkshops folge. En mei súkses! By Iepening Wettersportseizoen 2019 wie der al in foarpriuwke mei strjitteater, mar no sille se mei ienakter(s) it publyk fermeitsje. Kom en bewûnderje de nijste Grouster toanieltalinten!

Oare foarstellings