Jiergearkomste en filmjûn mei Auke de Witte

We begjinne de jûn mei de jiergearkomste foar de Krite-leden, mar nei it skoft binne ek net-leden tige wolkom op in bysûndere filmjûn. Hoe makkest in film? Wat komt derby te sjen? Auke de Witte út Frjentsjer docht it ús graach út de doeken. Hy is al jierren lid fan de Ljouwerter filmklup Kleare Kimen en makket syn films mei stichting Willewurk. It binne net-kommersjele films wêrby’t professionals gearwurkje mei betûfte amateurs. De Witte skriuwt sels teksten en docht ek de rezjy.

Op ferskate filmfestivals binne films fan De Witte yn de prizen fallen, lykas de misdiedthriller ‘Bak’ út 2015, nei in boek fan Sietze de Vries. De film wie te sjen by Omrop Fryslân. Op it Nova-Noord Filmfestival yn Haren wûn De Witte yn 2016 de earste priis mei de film ‘Klem’ en yn 2017 mei de Frysktalige film ‘Dilemma’. ‘Dilemma’ en noch inkele oare koarte films krije we dizze jûn te sjen.

Oare foarstellings